پنجشنبه 27 دي 1397   13:03:28

آلبوم تصاوير

تاسیسات منطقه شش
اورهال تاسیسات تقويت فشار گاز آب شیرین
اورهال تاسیسات تقويت فشار گاز آب شیرین
اورهال تاسیسات تقويت فشار گاز آب شیرین
پيگراني گستره دوم خط هفتم سراسري
پيگراني گستره دوم خط هفتم سراسري
پيگراني گستره دوم خط هفتم سراسري
پيگراني گستره دوم خط هفتم سراسري
پيگراني گستره دوم خط هفتم سراسري
پيگراني گستره دوم خط هفتم سراسري
تعمیرات اساسی خط 12 اینچ قشم بندرعباس
تعمیرات اساسی خط 12 اینچ قشم بندرعباس
تعمیرات اساسی خط 12 اینچ قشم بندرعباس
تعمیرات اساسی خط 12 اینچ قشم بندرعباس
تعمیرات اساسی خط 12 اینچ قشم بندرعباس
تعمیرات اساسی خط 12 اینچ قشم بندرعباس
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما