سه‌شنبه 26 شهريور 1398   14:22:38
مناقصه و مزایده
11:421398/6/9 شنبه
آگهی مناقصه

منطقه دو عملیات انتقال گاز درنظر دارد مناقصه بررسی وضعیت پوشش خطوط لوله انتقال گاز به روش  DCVG   را پس از برگزاری روند مناقصه به پیمانکاران دارای صلاحیت واگذار نماید، لذا متقاضیانی که واجد شرایط اعلام شده باشند، می توانند درخواست کتبی خود را به همراه مدارک مورد نیاز جهت اعلام آمادگی حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم به دفتر امور پیمان های منطقه دو عملیات انتقال گاز ارایه نمایند.
اطلاعات مناقصه: 
1) دستگاه مناقصه گزار:‌ شرکت انتقال گاز - منطقه دو عملیات انتقال گاز
2) مدت اجرای پیمان: 7 ماه شمسی
3) مکان اجرای  پروژه: سطح منطقه دو عملیات انتقال گاز
4) مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 289،000،000ریال 
5) پیمانکار بایستی توانایی ارایه ضمانتنامه های شرکت در فرآیند ارجاع کار و پیش پرداخت و انجام تعهدات (مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت50659 هـ‌. مورخ 94/9/22 هیات محترم وزیران) را دارا باشد.
6) محل دریافت اسناد مناقصه: کیلومتر 17 جاده اصفهان – نجف آباد منطقه دو عملیات انتقال گاز – امور پیمان ها - تلفکس:36281413-031  
7) مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه:از تاریخ 98/6/23 به مدت 3 روز
8) زمان عودت اسناد مناقصه: ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 98/7/7
9) زمان گشایش پیشنهادها: 98/7/9
10) محل گشایش پیشنهاد قیمت‌: کیلومتر 17 جاده اصفهان – نجف آباد منطقه دو عملیات انتقال گاز
11) فرایند مناقصه: عمومی- یک مرحله ای – ارزیابی ساده
12) مدت اعتبار پیشنهادات: حداقل 3 ماه شمسی
13) قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.

ضمناً هزینه اسناد مناقصه به عهده برنده خواهد بود.
شرایط و مدارک مورد نیاز متقاضیان
 ارایه گواهینامه معتبر اصل/برابراصل شامل: تایید صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداقل پایه 5 رشته تاسیسات و تجهیزات/نفت و گاز و یا پروانه معتبر از مراجع صلاحیتدار در زمینه خدمات موضوع پیمان
 گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران
 کد اقتصادی و شناسة ملی
 گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده
 گواهی امضای مجاز و تعهد آور صاحبان امضا براساس آگهی آخرین تغییرات معتبر
ضمناً  آگهی فوق در سایت های ذیل نیز قابل مشاهده می باشد.
WWW. SHANA.IR  
WWW. NIGC-NIGTC. IR 
WWW. NIGC-DIST2. IR
http://iets.mporg.ir
روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/06/09  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/06/10
 
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما