سه‌شنبه 26 شهريور 1398   14:05:16
مناقصه و مزایده
16:251398/6/9 شنبه
فراخوان مناقصه عمومی / دو مرحله ای

منطقه پنج عملیات انتقال گاز در نظردارد کالای "موضوع بند یک" را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای از شرکت های تولید کننده واجد شرایط و عضو سامانه EP خریداری نماید. لذا از مناقصه گران واجد شرائط دعوت به عمل می آید جهت دریافت همزمان اسناد مناقصه و فرم های استعلام ارزیابی کیفی تامین کنندگان، همراه با نامه اعلام آمادگی، فیش واریزی بابت خرید اسناد و مستندات ماده 7 به نشانی قید شده در ماده 2 مراجعه نمایند.
ارسال اعلام آمادگی به شماره 38407776 071 (پیگیری نمابر38132631 و 07138132641 امکان پذیر می باشد.)
1- موضوع مناقصه: دو عدد چک ولو 30 اینچ کلاس 600
لازم بذکر است: تامین کالای خارجی که مشابه تولید داخلی دارد توسط مناقصه گر ممنوع است.
2- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز ایران؛ منطقه پنج عملیات انتقال گاز - شیراز _کمربندی احمدآباد _ جنب پمپ بنزین فلاح زاده – اداره تدارکات و عملیات کالا
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: عبارتست از مبلغ 1/000/000/000 ریال (یک میلیارد ریال) مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی
4- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد و تحویل و گشایش پیشنهاد ها:
1-4- محل دریافت اسناد: منطقه 5 عملیات انتقال گاز - شیراز _کمربندی احمدآباد _ جنب پمپ بنزین فلاح زاده _ ساختمان کنترل و تدارکات کالا _ اتاق 5
2-4) زمان و مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه/ فرم های استعلام ارزیابی کیفی تامین کنندگان: از تاریخ درج آگهی نوبت اول لغایت پایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ  98/06/12  می باشد.
3-4) عودت اسناد (استعلام ارزیابی کیفی): پاکت حاوی اسناد یاد شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  98/06/30 در مقابل اخذ رسید کتبی از اداره تدارکات و عملیات کالا تحویل شود.
4-4)مهلت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار،اسناد مناقصه و پیشنهاد فنی ،پیشنهاد قیمت و گشایش پیشنهادها:پس از طی فرایند ارزیابی کیفی و تعیین مناقصه گران حائز صلاحیت مراتب از طریق دعوتنامه اطلاع رسانی شده و طی آن مهلت،مکان و زمان ارائه "تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار"،"پاکت اسناد مناقصه و پیشنهاد فنی" و "پاکت پیشنهاد قیمت " (پاکات الف،ب و ج) اطلاع رسانی خواهد شد.
5- نحوه توزیع و دریافت اسناد مناقصه و هزینه آن: متقاضیان شرکت در مناقصه جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست مبلغ500/000 ریال بابت هزینه تهیه اسناد به شماره حساب 7846330015  بانک تجارت شعبه دانشگاه شیراز واریز و به همراه رسید وجه واریزی، به نشانی قید شده در بند 1-4 مراجعه نمایند.
تبصره: در صورت لزوم مکان و زمان بازدید از محل اجرای عملیات موضوع مناقصه توسط کارفرما طی اطلاعیه به اطلاع مناقصه گران رسیده خواهد شد.
5-1) گشایش پیشنهادها : (متعاقبا" اعلام خواهد شد.)
6- مدت اعتبار پیشنهاد ها : مدت اعتبار پیشنهادها از آخرین روز مجاز ارائه پیشنهاد ( روز بازگشایی پاکت های مالی ) سه ماه  می باشد که بنا به صلاحدید مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر تمدید خواهد شد.
7- سایر شرایط و مستندات لازم مناقصه گران برای دریافت اسناد مناقصه:
1-7) توانایی ارائه تضامین لازم بر اساس تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 94/09/22 هیئت وزیران
2-7) ارائه کد اقتصادی، شناسنامه ملی، گواهی ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده، اساسنامه، آگهی تاسیسی و تغییرات شرکت.
8- اطلاعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور با کد فراخوان440/ 212/3  سایت هایwww.nigc-dist5.ir وwww.shana.ir  قابل رؤیت می باشد.
تلفن تماس07138132641 یا 07138132222
آگهی نوبت اول:    05/ 06/ 98
آگهی نوبت دوم :   09/ 06/ 98
روابط عمومی منطقه5عملیات انتقال گاز
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما