سه‌شنبه 26 شهريور 1398   14:18:10
مناقصه و مزایده
18:201398/5/28 دوشنبه
آگهی تجدید مناقصه عمومی – دو مرحله ای

تقاضای شماره : DP94-9140222-sl  
P/F GAS COMPRESSOR  SIEMENS
شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد تامین  اقلام تقاضای فوق را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای پس از ارزیابی کیفی به تامین کنندگان واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید:
1- مناقصه گزار: ستاد شرکت انتقال گاز ایران - واقع در تهران خیابان ولی عصر – تقاطع نیایش (آیت ا... هاشمی رفسنجانی)- بلوار اسفندیار پلاک 27.
2- مدت تحویل کالا: حداکثر مدت زمان تحویل کالای موضوع تقاضا دوازده ماه می باشد.
3- محل تحویل کالا: تحویل در سایت متقاضی ( منطقه 5 عملیات انتقال گاز  شیراز)
4- زمان توزیع و آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 98/6/2 تا 98/6/5
5- میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 450,000, 403 ریال و براساس آئین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 09/22/ 1394 می باشد.
6- توانایی تهیه و تسلیم ضمانتنامه حسن انجام تعهدات به میزان 10 درصد کل مبلغ پیشنهادی (در صورت برنده  شدن).
7- میزان پیش پرداخت: حداکثر 15% مبلغ پیشنهادی در برابر ارایه ضمانت نامه معتبر بانکی
مناقصه گران می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه پس از واریز مبلغ 70,000 ریال به شماره حساب 4101090530233049
(شماره شبا 150100004101090530233049IR) نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام شرکت انتقال گاز ایران به همراه معرفی نامه به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
((تهران خیابان ولی عصرتقاطع نیایش (آیت ا... هاشمی رفسنجانی)- بلوار اسفندیار پلاک 27- اداره خریدهای داخلی/تلفن 81314437 آقای تقی زاده))
قابل ذکر میباشد مبلغ واریزی 70/000 ریالی می بایست به صورت فیش بانکی معتبر ارائه گردد و سایر موارد (اینترنتی/دستگاه خود پرداز و ....) مورد تائید نمی باشد.
ضمناً به اطلاع میرساند:    
الف) بازگشایی پاکات در محل برگزاری کمیسیون مناقصات ستاد شرکت انتقال گاز خواهد بود و زمان بازگشایی متعاقباً اعلام خواهد شد.
ب) شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف این شرکت طبق ماده 10 آیین نامه معاملات دولتی میباشد.
ج) دستگاه مناقصه گذار در صورت عدم رعایت مفاد قانون و آیین نامه ها میتواند نسبت به رد پیشنهادات واصله اقدام نماید.
 د)فروش اسناد مناقصه از تاریخ 1398/06/02 تا آخر وقت اداری 1398/06/5 و به صورت حضوری و در قبال ارائه رسید معتبر واریز مبلغ و معرفی نامه تحویل می گردد.
هـ) پیشنهادات بایستی تا پایان وقت اداری ساعت 16تاریخ 1398/06/23به کمیسیون مناقصات تحویل گردیده و پیشنهادات ارائه شده می بایست به مبلغ مشخص  و یا براساس درصد کسر یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده تعیین و با سه ماه اعتباردر پاکات لاک و مهر شده تسلیم گردد.
و)  مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی شرکت انتقال گاز به آدرس  
WWW.NIGC-NIGTC.IR  بخش آگهی - مناقصه ها٬ مراجعه و یا با شماره تلفن 81314437  شرکت انتقال گاز تماس حاصل نمایند.
تاریخ چاپ آگهی نوبت اول:   27 /1398/05
تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم:   1398/05/30
       
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما