پنجشنبه 27 دي 1397   13:34:11
مناقصه و مزایده
16:291396/10/9 شنبه
فراخوان مناقصه عمومی/ یک مرحله ای / دو نوبته

منطقه یک عملیات انتقال گاز در نظر دارد، مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای اهواز را، از طریق برگزاری مناقصه عمومی به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید، جهت دریافت همزمان اسناد مناقصه و کاربرگ استعلام ارزیابی کیفی و فنی، همراه با نامه اعلام آمادگی، فیش واریزی بابت خرید اسناد مناقصه و گواهی صلاحیت خواسته شده در بند 1-7 به محل دریافت اسناد مراجعه نمائید.
1- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز ایران - منطقه یک – امیدیه – میانکوه -صندوق پستی 315
2- موضوع مناقصه: تهیه ، طبخ و توزیع غذای اهواز
3- مدت قرارداد: 365 روز  شمسی
4- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 979/082/303 ریال ضمانت ­نامه بانکی و یا رسید وجه نقدیبه شماره حساب سیبا 2174632211009 و در وجه شرکت انتقال گاز ایران – منطقه یک
تذکرمهم: چک تضمینی بانکی بعنوان ضمانت ­نامه مزبور محسوب نمی­ شود.
5- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها: 
5-1- محل دریافت اسناد: امور پیمانها – منطقه یک عملیات انتقال گاز
5-2- زمان توزیع اسناد مناقصه: توزیع اسناد مناقصه و کاربرگ استعلام ارزیابی کیفی بین مناقصه گران از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه کثیرالانتشار به مدت 5روز کاری خواهد بود.
5-3- تحویل پیشنهادها: تحویل پیشنهادها دوهفته پس از آخرین روز توزیع اسناد خواهد بود که در دعوتنامه کتبی شرکت در مناقصه تاریخ دقیق اعلام خواهد شد و نیز در مقابل اخذ رسید کتبی از سوی مناقصه ­گران به دبیرخانه رمز و محرمانه منطقه یک تحویل داده شود.
5-4- گشایش پیشنهادها: زمان گشایش پیشنهادات مالی متعاقباً بصورت مکتوب به شرکتهای تأیید صلاحیت شده اعلام خواهد شد.
6- نحوه دریافت اسناد مناقصه و هزینه آن: متقاضیان شرکت در مناقصه جهت دریافت اسناد مناقصه باید مبلغ 150.000 ریال بابت هزینه اسناد به حساب منطقه یک عملیات انتقال گاز واریز و بهمراه رسید وجه واریزی به نشانی قید شده در بند 1-5 مراجعه نمایند.
7- سایر شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه:
7-1- ارائه کد آشپزخانه از اداره کار ، تعاون ورفاه اجتماعی
7-2- ارائه کد اقتصادی، شناسه ملی و صورت های مالی حسابرسی شده (حسب مورد) سال 1396،اصل و کپی تعیین صلاحیت مندرج در بند 1-7،معرفی نامه جهت گرفتن اسناد و نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه بهمراه مهر شرکت.
7-3- با توجه به ماهیت پروژه، حداقل تعداد مناقصه گران براساس قانون برگزاری مناقصات تعیین و تصمیم گیری خواهد شد.
8- اطلاعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور و در سایت منطقه یک عملیات انتقال گاز به نشانی www.nigc-zone1.ir  می باشد.
9- مناقصه گران محترم می­بایست در صورتی که به هر دلیل موفق به شرکت در جلسه توجیهی نشدند با مراجعه به دبیرخانه امور پیمانها، یک نسخه کپی صورتجلسه را از دبیرخانه دریافت و حتماً اصل صورتجلسه را مهر و امضاء نمایند. عدم همکاری دراین زمینه به منزله دریافت و تأیید کلیه تغییرات احتمالی انجام شده در جلسه توجیهی می باشد.
10- گواهی اصالت امضاء صاحبان امضاء شرکت بهمراه اساسنامه و گواهی صلاحیت انجام کار در روز گشایش پاکات مالی تایید صلاحیت مزبور را ارائه نمایند.
11- نظر به اینکه جهت انعقاد قرارداد، داشتن تایید صلاحیت ایمنی صادره از اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی الزامی است لذا پیمانکاران می­بایست در روز گشایش پاکات مالی تایید صلاحیت مزبور را ارائه نمایند.
تلفن امور پیمانها منطقه یک : 06152654511
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما