سه‌شنبه 3 ارديبهشت 1398   04:59:32
مناقصه و مزایده
09:381397/9/13 سه‌شنبه
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز ایران (منطقه هشت عملیات انتقال گاز)، تبریز، کیلومتر پانزده جاده تبریز ـ آذرشهر، بعد از سه راهی پالایشگاه، نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجایی، صندوق پستی 367 ـ 51745  سایت اینترنتی www.nigcdist8.ir
1ـ موضوع و نوع تجدید مناقصه: تهیه و طبخ غذای کارکنان تبریز، بصورت مناقصه عمومی یک مرحله ای، به مدت یکسال تقویمی.
2 ـ مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ششصد و پنجاه میلیون ریال مطابق بند الف ماده 6 آیین نامه تضمین معاملات دولتی (تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 تاریخ 1394/09/22) در وجه شرکت انتقال گاز ایران (منطقه 8 عملیات انتقال گاز).
3 ـ نحوه دریافت اسناد مناقصه: مناقصه گران دارای مدارک ذیل میتوانند به آدرس مندرج در بند 4 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت، و در مهلت مقرر تکمیل و ارائه نمایند.
3-1- نامه اعلام آمادگی با ذکر موضوع مناقصه، شماره تلفن تماس، شماره فکس و آدرس
3-2- کپی گواهی تایید صلاحیت معتبردر زمینه آشپزخانه و رستوران از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت
تبصره: ارائه مستندات حداقل یک کار مشابه در پنج سال اخیر برای مناقصه گران الزامی می باشد.
3-3- کپی گواهی تایید صلاحیت معتبرایمنی ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت.
3-4-کپی شناسه ملی ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت.
3-5-کپی شماره اقتصادی ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت.
3-6- اصل فیش واریزی به مبلغ دویست هزار ریال به شماره حساب  5154530401006  نزد بانک سپه  شعبه راه آهن تبریز کد 1072
4 ـ محل دریافت اسناد مناقصه: تبریز-کیلومتر پانزده جاده تبریز ـ آذرشهر ـ بعد از سه راهی پالایشگاه ـ نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجایی ـ ساختمان مرکزی منطقه هشت عملیات انتقال گاز ـ امور پیمان ها ـ اتاق 202/1
5-محل عودت و تحویل پاکات مناقصه: تبریز - کیلومترپانزده جاده تبریز ـ آذرشهر ـ بعد از سه راهی پالایشگاه ـ نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجایی ـ ساختمان مرکزی منطقه هشت عملیات انتقال گاز- طبقه سوم -دفتر کمیسیون مناقصات
6- آخرین مهلت اعلام آمادگی: روز سه شنبه مورخ 1397/09/20
7ـ آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: روز چهارشنبه مورخ 1397/09/28ساعت 15
8ـ آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه: روز چهار شنبه مورخ 1397/10/12 ساعت 15
9ـ زمان گشایش پیشنهادها: روز یکشنبه مورخ 1397/10/16 ساعت 10:00 اتاق 415 (کمیسیون مناقصات).
10ـ جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 31444174-041 و یا دورنگار 31444175-041 تماس حاصل فرمایید.
11- کد فراخوان در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات: 3183198
روابط عمومی منطقه 8 عملیات انتقال گاز
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما