سه‌شنبه 26 شهريور 1398   13:30:46
مناقصه و مزایده
10:581398/5/23 چهارشنبه
آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی – دو مرحله ای

تقاضای شماره : 4572898014-TL MD99/
P/F: GAS TURBINE "MOTORSICH"
شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد تامین  اقلام تقاضای فوق را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای پس از ارزیابی کیفی به تامین کنندگان واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید:
1- مناقصه گزار: ستاد شرکت انتقال گاز ایران - واقع در تهران خیابان ولی عصر – تقاطع نیایش (آیت ا... هاشمی رفسنجانی) - بلوار اسفندیار پلاک 27.
2- مدت تحویل کالا :حداکثر مدت زمان تحویل کالای موضوع تقاضا دوازده ماه می باشد.
3- محل تحویل کالا : CFR  بندر عباس/CPT  (زمینی/هوایی) تهران/DDP  (تحویل در سایت متقاضی)
4- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: 14 روز  پس از انتشار نوبت دوم فراخوان در روزنامه های کثیر الانتشار
5- میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  مبلغ  4,966,840,000 ریال و بر اساس  آئین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 09/22/ 1394 می باشد.
6- توانایی تهیه و تسلیم ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به میزان 10 درصد کل مبلغ پیشنهادی (در صورت برنده  شدن).
7- میزان پیش پرداخت: حداکثر 15% مبلغ پیشنهادی در برابر ارایه ضمانت نامه معتبر بانکی
8- شرکت های ایرانی در مقابل تضمبن فرآیند ارجاع کار و تضامین انعقاد قرار داد ارزی – ریالی و  ضمانت نامه پیش پرداخت مجاز هستند به جای ضمانت نامه های ارزی، ضمانت نامه ریالی بانکی معتبر بر اساس نرخ تسعیر (سامانه نظارت ارز) سنا در زمان تسلیم ارائه نمایند.
در هر دوره دوازده ماهه که نرخ تسعیر ارز ده درصد افزایش داشته باشد می بایست مبلغ ضمانت نامه بروز شده و کسری آن تحویل شرکت (کارفرما) گردد.
9- قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
مناقصه گران می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه پس از واریز مبلغ 70,000 ریال به شماره حساب 4101090530233049
(شماره شبا 150100004101090530233049IR) نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام شرکت انتقال گاز ایران به همراه معرفی نامه به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
((تهران خیابان ولی عصرتقاطع نیایش (آیت ا... هاشمی رفسنجانی) - بلوار اسفندیار پلاک 27- اداره خریدهای خارجی/تلفن 81314014 آقای محمد سلیمانی))
قابل ذکر می باشد مبلغ واریزی 70/000 ریالی می بایست به صورت فیش بانکی معتبر ارائه گردد و سایر موارد (اینترنتی/دستگاه خود پرداز و ....) مورد تائید نمی باشد.
ضمناً به اطلاع میرساند:    
الف) بازگشایی پاکات در محل برگزاری کمیسیون مناقصات ستاد شرکت انتقال گاز خواهد بود و زمان بازگشایی متعاقباً اعلام خواهد شد.
ب) شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف این شرکت طبق ماده 10 آیین نامه معاملات دولتی میباشد.
ج) دستگاه مناقصه گذار در صورت عدم رعایت مفاد قانون و آیین نامه ها میتواند نسبت به رد پیشنهادات واصله اقدام نماید.
 د)فروش اسناد مناقصه از تاریخ 1398/05/26 تا آخر وقت اداری 1398/06/09 و به صورت حضوری و در قبال ارائه رسید معتبر واریز مبلغ و معرفی نامه تحویل می گردد.
هـ) پیشنهادات بایستی تا پایان وقت اداری ساعت 16تاریخ 1398/06/23 به کمیسیون مناقصات تحویل گردیده و پیشنهادات ارائه شده می بایست به مبلغ مشخص و یا براساس درصد کسر یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده تعیین و با سه ماه اعتباردر پاکات لاک و مهر شده تسلیم گردد.
و)  مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی شرکت انتقال گاز به آدرس  
WWW.NIGC-NIGTC.IR   بخش آگهی- مناقصه ها٬ مراجعه و یا با شماره تلفن 81314237  شرکت انتقال گاز تماس حاصل نمایند.
تاریخ چاپ آگهی نوبت اول:   1398/05/23
تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم : 1398/05/26
        
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما