پنجشنبه 29 فروردين 1398   19:44:54
مناقصه و مزایده
12:321397/5/13 شنبه
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز ایران (منطقه 8 عملیات انتقال گاز) به نشانی تبریز - کیلومتر 15 جاده تبریز - آذرشهر - بعد از سه راهی پالایشگاه - نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجایی - ساختمان مرکزی منطقه هشت عملیات انتقال گاز، سایت اینترنتی www.nigcdist8.ir
1ـ موضوع و نوع مناقصه: تجدید مناقصه اورهال یک دستگاه توربین گازی D-336-2 تاسیسات تقویت فشار گازچلوند - اردبیل به مدت دوازده ماه تقویمی به صورت عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی همزمان.
2ـ مبلغ تامین اعتبار پروژه: 51/300/000/000 ریال  (پنجاه و یک میلیارد و سیصد میلیون ریال) .
3ـ مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: دومیلیارد و پانصد و بیست وشش میلیون ریال، مطابق بند" الف" ماده "6 "آیین نامه تضمین معاملات دولتی (تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 تاریخ 1394/09/22 ) دروجه شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 8 عملیات انتقال گاز).
4- آخرین مهلت اعلام آمادگی: حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 97/05/17 نامه اعلام آمادگی باید دردبیرخانه منطقه 8 عملیات انتقال گاز ثبت گردیده باشد.
5- قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
6ـ نحوه دریافت اسناد مناقصه و فرم ها و مدارک ارزیابی کیفی: مناقصه گران دارای مدارک زیر، حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 97/05/28  میتوانند به آدرس مندرج در بند" 7 "مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و در مهلت مقرر تکمیل و ارائه نمایند. مناقصه گران موظفند فرم های ارزیابی کیفی مناقصه را با مراجعه به سایت اینترنتی
www.nigcdist8.ir دریافت و تکمیل نمایند.
6-1-  نامه اعلام آمادگی با ذکر موضوع مناقصه، شماره تلفن تماس، شماره فکس و آدرس
6-2- کپی گواهی صلاحیت معتبر از وزارتخانه ها یا سازمان های ذیربط در زمینه تعمیرات توربین یا گواهی تایید صلاحیت معتبر پایه 4 در زمینه تاسیسات و تجهیزات و یا پایه 5 رشته نفت و گاز و یا پایه 5 رشته صنعت و معدن از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت .
6-3- کپی گواهی تایید صلاحیت معتبر ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت.
6-4- کپی شناسه ملی، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت.
6-5- کپی شماره اقتصادی، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت.
6-6- کپی صورت های مالی حسابرسی شده سال 96 یا سال 95 ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت.
7-6- اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال به شماره حساب  5154530401006  نزد بانک سپه شعبه راه آهن تبریز کد 1072
*بدیهی است پاکات قیمت مناقصه گرانی گشایش خواهد یافت که حداقل امتیاز قابل قبول (شصت) با رعایت حداقل امتیاز اخذ شده هرردیف را از ارزیابی کیفی مناقصه بدست آوردند .
7 ـ محل دریافت اسناد مناقصه و فرمها و مدارک ارزیابی کیفی: تبریز - کیلومتر 15 جاده تبریز ـ آذرشهر ـ بعد از سه راهی پالایشگاه ـ نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجایی ـ ساختمان مرکزی منطقه هشت عملیات انتقال گاز ـ امور پیمان ها ـ طبقه اول - اتاق 202/1 (مناقصه گران موظفند مدارک ارزیابی کیفی از سایت اینترنتی به نشانی
www.nigcdist8.ir دریافت وتکمیل گردد.)
8ـ محل عودت اسناد مناقصه و تحویل فرم ها و مدارک ارزیابی کیفی: تبریز - کیلومتر15 جاده تبریز ـ آذرشهر ـ بعد از سه راهی پالایشگاه ـ نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجایی ـ ساختمان مرکزی منطقه هشت عملیات انتقال گاز - طبقه همکف - دفتر حراست
9ـ آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه، فرم ها و مدارک ارزیابی کیفی: روز سه شنبه  مورخ 97/06/13 ساعت 15:00 بوده و گشایش پاکات پیشنهاد قیمت مناقصه گران حایز شرایط بطور کتبی، متعاقباً اعلام خواهد شد.
10- پیش پرداخت: 20 درصد بخش اجرا و 20 درصد بخش مصالح ( کالا )
11ـ جهت کسب اطلاعات بیشتر و در صورت نیاز به توضیح فنی و اجرایی با شماره تلفن 31444710-041 و موارد پیمانی و اسنادی با شماره تلفن 31444177-041 و فاکس 31444175-041 تماس حاصل فرمائید.
                                                                     روابط عمومی منطقه 8 عملیات انتقال گاز
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما