چهارشنبه 21 آذر 1397   17:50:30
مناقصه و مزایده
10:341396/12/14 دوشنبه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی همزمان

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران (منطقه 8 عملیات انتقال گاز ) به نشانی تبریز - کیلومتر 15 جاده تبریز - آذرشهر - بعد از سه راهی پالایشگاه - نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجایی - ساختمان مرکزی منطقه هشت عملیات انتقال گاز، سایت اینترنتی www.nigcdist8.ir
1 ـ موضوع و نوع مناقصه : ترمیم پوشش خط لوله 48 اینچ نیک پی –  میانه ( کیلومتر 217 الی 228 ) به طول 5/6 کیلومتر به مدت دوازده ماه تقویمی به صورت عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی همزمان.
2 ـ مبلغ برآورد اولیه: 582 849 719 31 ریال
3ـ مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : یک میلیارد و پانصد و نود میلیون ریال مطابق بند الف ماده 6 آیین نامه تضمین معاملات دولتی (تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 تاریخ 1394/09/22 ) در وجه شرکت انتقال گاز ایران   (منطقه 8 عملیات انتقال گاز ).
4- آخرین مهلت اعلام آمادگی : حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 96/12/16، نامه اعلام آمادگی باید در دبیرخانه منطقه 8  عملیات انتقال گازثبت گردیده باشد.
5ـ نحوه دریافت اسناد مناقصه و فرمها و مدارک ارزیابی کیفی : مناقصه گران دارای مدارک زیر، حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 96/12/23، میتوانند به آدرس مندرج در بند 6 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و در مهلت مقرر تکمیل و ارائه نمایند. مناقصه گران موظفند فرم های ارزیابی کیفی مناقصه را با مراجعه به سایت اینترنتی
www.nigcdist8.ir دریافت و تکمیل نمایند.
5-1-  نامه اعلام آمادگی با ذکر موضوع  مناقصه ، شماره تلفن تماس ، شماره فکس و آدرس ( که تا تاریخ معین شده در بند 4 این آگهی در دبیرخانه منطقه 8 ثبت گردیده باشد. )
5-2- کپی برابر اصل از مراجع ذیصلاح قانونی گواهی تایید صلاحیت معتبر پایه 5 درزمینه تاسیسات و تجهیزات  و یا پایه 5 رشته نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت .
5-3- کپی برابر اصل از مراجع ذیصلاح قانونی گواهی تایید صلاحیت معتبرایمنی از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی ، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت.
5-4- کپی برابر اصل از مراجع ذیصلاح قانونی شناسه ملی ، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت.
5-5- کپی برابر اصل از مراجع ذیصلاح قانونی شماره اقتصادی ، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت .
5-6- کپی برابر اصل از مراجع ذیصلاح قانونی صورت های مالی حسابرسی شده سال 95 یا سال 94، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت.
5-7-  اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال به شماره حساب  5154530401006  نزد بانک سپه شعبه راه آهن تبریز کد1072
*بدیهی است پاکات قیمت  مناقصه گرانی گشایش خواهد یافت که  حداقل امتیاز قابل قبول (شصت) را از ارزیابی کیفی مناقصه بدست آورند .
6 ـ محل دریافت اسناد مناقصه و و فرمها و مدارک ارزیابی کیفی : تبریز- کیلومتر پانزده جاده تبریز ـ آذرشهر ـ بعد از سه راهی پالایشگاه ـ نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجایی ـ ساختمان مرکزی منطقه هشت عملیات انتقال گاز ـ امور پیمانها ـ طبقه اول - اتاق 204  ( مدارک ارزیابی کیفی  از سایت اینترنتی به نشانی
www.nigcdist8.ir دریافت و تکمیل گردد. )
7 ـ محل عودت و تحویل فرم ها و مدارک ارزیابی کیفی: تبریز - کیلومترپانزده جاده تبریز ـ آذرشهر ـ بعد از سه راهی پالایشگاه ـ نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجایی ـ ساختمان مرکزی منطقه هشت عملیات انتقال گاز - طبقه همکف - دفتر حراست شرکت انتقال گاز
8 ـ آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه،فرم هاو مدارک ارزیابی کیفی روز دوشنبه مورخ 97/01/27  تا ساعت 15 بوده و گشایش پاکات پیشنهاد قیمت مناقصه گران حایز شرایط، بطور کتبی متعاقباً اعلام خواهد شد.
9- پیش پرداخت : پانزده درصد مبلغ اولیه پیمان
10 ـ جهت کسب اطلاعات بیشتر و موارد پیمانی و اسنادی با شماره تلفن 31444171-041، فاکس 31444175-041، تاییدیه فاکس 31444172-041 و در صورت نیاز به توضیح فنی و اجرایی با شماره تلفن 31444360-041 تماس حاصل فرمائید.


                                                                       روابط عمومی منطقه 8 عملیات انتقال گاز
 

 
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما