دوشنبه 30 مهر 1397   14:49:55
مناقصه و مزایده
21:301396/7/22 شنبه
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه پیگرانی هوشمند خط لوله سوم سراسری

 مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی


موضوع مناقصه : فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه پیگرانی هوشمند خط لوله سوم سراسری


شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد پیگرانی هوشمند خط لوله سوم سراسری را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی همراه با معرفی نامه به امور پیمانها مراجعه نمایند.


1. موضوع مناقصه: پیگرانی هوشمند خط لوله سوم سراسری


2. محل و زمان دریافت اسناد و تحویل پیشنهاد
1.2 محل دریافت اسناد:
ایران-تهران-میدان هفت تیر-شرکت انتقال گاز ایران-پلاک273-طبقه سوم-اتاق 334-امور پیمانها
2.2 آخرین مهلت دریافت اسناد:
پایان وقت اداری 96/7/30
1.2 آخرین مهلت تحویل پیشنهاد
      پایان وقت اداری 14/8/ 96 در مقابل اخذ رسید


3. برآورد تقریبی: 400,013,1 یورو


4. نوع و مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار : 670,50 یورو


5. سایر شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه
5 . 1 توانایی ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان 10% مبلغ قیمت پیشنهادی
5 . 2 الزام دارا بودن تکنولوژی
5 . 3 سوابق انجام کارهای مشابه


6. اطلاعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور و در سایت
www.shana.ir موجود می باشد.

7. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81314322-88831046 تماس حاصل نمایید.

تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما