سه‌شنبه 21 آبان 1398   05:55:49
مناقصه و مزایده
15:561398/2/21 شنبه
تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای - ساده

منطقه دو عملیات انتقال گاز درنظر دارد خرید قطعات یدکی توربین زاریا(طبق مشخصات اسناد مناقصه) را به تامین کنندگان داخلی دارای صلاحیت واگذار نماید، لذا متقاضیانی که واجد شرایط اعلام شده باشند، می توانند درخواست کتبی خود را به همراه مدارک مورد نیاز جهت اعلام آمادگی حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم به دفتر امور کالای منطقه دو عملیات انتقال گاز ارایه نمایند.
اطلاعات مناقصه:  تقاضای 9747325(قطعات یدکی توربین زاریا)
1) دستگاه مناقصه گزار:‌ شرکت انتقال گاز ایران-منطقه دو عملیات انتقال گاز
2) مدت اجرای پیمان: 8 ماه شمسی
3) مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:618/230/000 ریال
4) تولید کننده بایستی توانایی ارایه ضمانت نامه های انجام تعهدات و شرکت در فرآیند ارجاع کار (مطابق با یکی از موارد درج شده در آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت50659 هـ‌. مورخ 94/9/22 هیات محترم وزیران) را دارا باشد.
5) محل دریافت اسناد مناقصه: کیلومتر 17 جاده اصفهان – نجف آباد منطقه دو عملیات انتقال گاز – امور کالا - تلفن:34042192-34042205-031 فکس:36278205-031
6) مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ:  98/2/22 به مدت 7 روز
7) زمان عودت اسناد مناقصه: ساعت 15:30 روز دوشنبه 98/3/13
8) زمان گشایش پیشنهادها:98/3/21
9) محل گشایش پیشنهاد قیمت‌: کیلومتر 17 جاده اصفهان – نجف آباد منطقه دو عملیات انتقال گاز
10) فرایند مناقصه: عمومی - یک مرحله ای - ساده
11) مدت اعتبار پیشنهادات: حداقل 3 ماه شمسی
12) قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.
شرایط و مدارک مورد نیاز متقاضیان
 کد اقتصادی و شناسة ملی
 گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده
 گواهی امضا مجاز و تعهدآور صاحبان امضا براساس آگهی آخرین تغییرات معتبر
ضمناً  آگهی فوق در سایتهای ذیل نیز قابل مشاهده می باشد.
WWW. SHANA.IR  
WWW. NIGC-NIGTC. IR 
WWW. NIGC-DIST2. IR
http://iets.mporg.ir
روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/02/21            تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/02/22
 
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما