چهارشنبه 26 تير 1398   17:38:16
مناقصه و مزایده
15:151398/4/18 سه‌شنبه
آگهی تملک زمینی به مساحت 235 مترمربع در جهت احداث ایستگاه حفاظت کاتدیک در محدوده پلاک ثبتی 644 بخش 7 کازرون-مشهور به سیف آباد

منطقه 5 عملیات انتقال گاز در نظر دارد مستند به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و ابنیه موردنیاز دولت و شهرداری ها جهت اجرای طرح های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تملک بخشی از اراضی واقع در محدوده پلاک ثبتی 644 از بخش 7 کازرون - سیف آباد در جهت تعبیه کابل برق و احداث بستر آندی ایستگاه حفاظت کاتدیک به شرح نقشه ترسیمی اقدام نماید.
لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مالک و متصرف املاک و اراضی واقع در طرح معرفی شده می باشند، دعوت بعمل می آید حداکثر ظرف مدت 30روز از تاریخ این آگهی با در دست داشتن اسناد رسمی مثبته مالکیت و معرفی حقوق قانونی خود به نشانی: شیراز، کمربندی احمدآباد پشم شیشه، جنب پمپ بنزین فلاح زاده، امور حقوقی منطقه 5 عملیات انتقال گاز مراجعه و همزمان با تحویل اسناد مالکیت، کارشناس منتخب و مرضی الطرفین خود نیز جهت قیمت گذاری ملک مربوطه کتباً معرفی فرمایید. بدیهی است در صورت عدم مراجعه و معرفی کارشناس منتخب توسط مالکین یا به علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل برابر قانون و مقررات مربوطه از دادگاه صالح درخواست تعیین کارشناس در مهلت قانونی بعمل آورده و پس از انقضاء مدت مقرر هیچ اعتراضی مسموع نخواهد بود. لازم به ذکر است این آگهی به منظور اطلاع و اقدام مالکین و صاحبان حق منتشر گردیده و به منزله ابلاغ قانونی می باشد.
 
تاریخ درج آگهی : 16/ 04/ 1398
روابط عمومی منطقه پنج عملیات شرکت انتقال گاز ایران
 
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما