پنجشنبه 21 آذر 1398   17:57:58
مناقصه و مزایده
11:231398/7/21 يكشنبه
فراخوان مناقصه عمومی/ یک مرحله ای / دونوبته

منطقه یک عملیات انتقال گاز در نظر دارد، مناقصه خرید یک دستگاه لیفتراک برقی 3 تن از طریق برگزاری مناقصه عمومی به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید درصورت داشتن گواهی صلاحیت مندرج در بند 6 جهت دریافت همزمان اسناد مناقصه و کاربرگ استعلام ارزیابی کیفی، به پایگاه  ملی مناقصات مراجعه نمایند.
1- موضوع تجدید مناقصه: خرید یک دستگاه لیفتراک برقی 3 تن
2-  نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز ایران - منطقه یک – امیدیه – میانکوه - صندوق پستی 315
3- مدت قرارداد: 100روز شمسی
4- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 000/ 350/000 ریال تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مطابق با آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659هـ تاریخ 1394/09/22(واریز وجه نقد به حساب شماره 4101090571214734 نزد بانک مرکزی و در وجه شرکت انتقال گازایران – منطقه یک انجام گیرد)
*تبصره: ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار برای مدت 3 ماه از اخرین تاریخ پایان بازگشت پاکات معتبر بوده و در صورت درخواست دستگاه مناقصه گزار تا سه ماه دیگر قابل تمدید باشد.
5- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها: 
1-5- محل و نحوه دریافت اسناد: متقاضیان شرکت در مناقصه جهت دریافت اسناد مناقصه باید به پایگاه ملی مناقصات به آدرس
www.iets.mporg.ir  مراجعه نمایند.
2-5- زمان توزیع اسناد مناقصه: توزیع اسناد مناقصه و کاربرگ استعلام ارزیابی کیفی بین مناقصه گران از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه کثیرالانتشار به مدت 5روز کاری خواهد بود.
3-5- تحویل پیشنهادها: تحویل پیشنهادها دو هفته پس از آخرین روز توزیع اسناد خواهد بود که در دعوتنامه کتبی شرکت در مناقصه تاریخ دقیق آن اعلام خواهد شد که می بایست در مقابل اخذ رسید کتبی از سوی مناقصه گران به دبیرخانه رمز و محرمانه منطقه یک تحویل داده شود.
4-5- گشایش پیشنهادها: زمان گشایش پیشنهادات مالی متعاقباً بصورت مکتوب به شرکت های تأیید صلاحیت شده اعلام خواهد شد.
6- سایر شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه:
6-1- ارائه گواهی صلاحیت تولید (پروانه بهره برداری) یا خرید و فروش در زمینه مورد نظر از مراجع ذیصلاح 
6-2- ارائه گواهی تایید صلاحیت ایمنی صادره از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی
6-3- ارائه کد اقتصادی، شناسه ملی و گواهی اصالت امضا صاحبان  امضا شرکت به همراه اساسنامه 
7- حداقل تعداد مناقصه گران واجد شرایط برای دعوت به مناقصه به تعداد3 مناقصه گر خواهد بود.
8- مناقصه گران محترم می بایست در صورتی که به هر دلیل موفق به شرکت در جلسه توجیهی نشدند با مراجعه به دبیرخانه امور پیمان ها، یک نسخه کپی صورتجلسه را از دبیرخانه دریافت و حتماً اصل صورتجلسه را مهر و امضاء نمایند. عدم همکاری در این زمینه به منزله دریافت و تأیید کلیه تغییرات احتمالی انجام شده در جلسه توجیهی می باشد.
9- مبلغ پیشنهادی مناقصه گر به مدت 3 ماه از زمان بازگشایی پاکات مالی معتبر  می باشد و بنا به صلاحدید مناقصه گزار به مدت 3 ماه دیگر قابل تمدید است.                               
تلفن امور پیمان ها منطقه یک : 06152654511    
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما