يكشنبه 3 شهريور 1398   21:01:10
مناقصه و مزایده
09:151398/3/20 دوشنبه
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره 78980115 (یک مرحله ای)

منطقه شش عملیات انتقال گاز در نظردارد بررسی وضعیت پوشش 400 کیلومتر خطوط لوله منطقه با روش هایC-SCAN ، DCVG ،CIPS را از طریق مناقصه عمومی به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی همراه با اعلام آمادگی کتبی و گواهی های خواسته شده در بند 5 حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/03/28 به واحد امور پیمان های منطقه مراجعه نموده و یا اعلام آمادگی را به شماره 33671267-076 (32196075 پیگیری) نمابر نمائید.
ضمنا" مناقصه گران می توانند ضمن اعلام آمادگی کتبی، جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس
www.nigc-dist6.irمراجعه و پس از دریافت فرم های مربوطه نسبت به تکمیل ان ها اقدام و طبق بند 3-3 ذیل تحویل نمایند.
1) نام و نشانی مناقصه گزار: منطقه 6 عملیات انتقال گاز به نشانی: بندرعباس، روبروی پلیس راه میناب/ بندر، فرعی سمت راست، کیلومتر2
2) موضوع تجدید مناقصه: بررسی وضعیت پوشش 400 کیلومتر خطوط لوله منطقه با روش های C-SCAN ،DCVG ،CIPS
3) محل، زمان و مهلت دریافت اسناد و تحویل پیشنهادها:
1-3 محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: بندرعباس، روبروی پلیس راه میناب/ بندر، فرعی سمت راست، کیلومتر2، امور پیمانها.
2-3 زمان و مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی: توزیع اسناد ارزیابی کیفی بین مناقصه گران از تاریخ 98/03/20 الی 98/03/28 می باشد.
3-3 مهلت تحویل مدارک ارزیابی کیفی: حداکثر باید تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/04/11 به امور پیمان ها تحویل گردد.
4-3 گشایش پیشنهادها: پیشنهادها روز دوشنبه مورخ 98/05/07 در منطقه شش عملیات انتقال گاز به نشانی قید شده در بند یک، گشایش خواهند یافت.
تذکر: در صورت تغییر تاریخ بازگشایی، زمان قطعی گشایش پاکات کتبا به اطلاع مناقصه گران خواهد رسید.
4) نوع و مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار:
مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار 371/050/000 ریال متناسب با انواع تضمین های اعلام شده در آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت50569 هـ مورخ 94/09/22
5) سایر شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه: 
1-5- توانایی ارائه ضمانت نامه انجام تعهدات به میزان ده (10)% بار مالی پیمان در صورت برنده شدن، متناسب با انواع تضمین های اعلام شده در آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت50569 هـ مورخ 94/09/22
2-5- ارائه گواهی صلاحیت معتبر رسته " نفت و گاز و یا تاسیسات و تجهیزات " از سازمان برنامه و بودجه
3-5- برنده مناقصه موظف به ارائه کد اقتصادی، شناسه ملی و گواهی صلاحیت ایمنی در امور پیمانکاری می باشند.
4-5- دارا بودن ظرفیت آزاد معادل 7/421/000/000 ریال
6) قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
7) مناقصه گران ابتدا بر اساس آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات ارزیابی کیفی شده و  پس از کسب حداقل امتیاز لازم در فرآیند ارزیابی کیفی، اسناد مناقصه به مناقصه گران تأئید صلاحیت شده تحویل خواهد شد.
8) اطلاعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور با کد فراخوان 3204194 و سایت  shana.ir موجود می باشد.
تلفن تماس: 6012 و 32196024 -076
روابط عمومی منطقه شش عملیات انتقال گاز                   
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما