شنبه 29 دي 1397   01:55:28
مناقصه و مزایده
16:021397/2/22 شنبه
فراخوان مناقصه شماره 96/19 (عمومی/ یک مرحله ای)

منطقه پنج عملیات انتقال گاز در نظردارد خدمات موضوع "ماده یک" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از مناقصه گران واجد شرائط دعوت بعمل می آید جهت دریافت همزمان اسناد مناقصه و کاربرگ استعلام ارزیابی کیفی، همراه با نامه اعلام آمادگی ، فیش واریزی بابت خرید اسناد و مستندات مندرج در ماده 8 ؛ به نشانی قید شده در "ماده 2" مراجعه نمایند. ارسال اعلام آمادگی  به شماره نمابر 07138407776  (پیگیری نمابر 07138132631) امکان پذیر می باشد.
1) موضوع مناقصه: خدمات عمومی، پشتیبانی، تاسیسات و خطوط لوله منطقه پنج عملیات انتقال گاز
2) نام و نشانی مناقصه گزار:  شیراز _ بزرگراه امام خمینی (کمربندی احمدآباد) _ حدفاصل شهرک فرهنگیان و فرزانگان _ جنب پمپ بنزین فلاح زاده _ منطقه پنج عملیات انتقال گاز  _ امور پیمانها
3) مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عبارتست از 8/120/000/000 (هشت میلیارد و یکصد و بیست میلیون) ریال که براساس تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/09/22 هیات وزیران بصورت یک یا ترکیبی از تضامین زیر به کارفرما تسلیم می گردد:
الف) ضمانت نامه بانکی یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
ب) اصل فیش واریز وجه نقد به شماره حساب  7846330015 بانک تجارت شعبه دانشگاه شیراز بنام منطقه 5 عملیات انتقال گاز
پ) ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران
ج) اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)
چ) وثیقه ملکی معادل 85% ارزش کارشناسی رسمی آن
ح) ضمانت نامه های صادره توسط صندوق ضمانت دولتی که بموجب قانون تاسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.
 تبصره یک : "ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار" می بایست برای مدت سه ماه معتبر بوده و در صورت درخواست دستگاه مناقصه گزار تا سه ماه دیگر قابل تمدید باشد.
4) مبلغ تقریبی برآورد مناقصه 340/000/000/000  (سیصد و چهل میلیارد) ریال  می باشد.
5) تاریخ و مهلت مواعد زمانی مناقصه :
5-1) تاریخ و مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه/کاربرگ استعلام ارزیابی کیفی از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/02/29 می باشد.
5-2) عودت اسناد "استعلام ارزیابی کیفی" : پاکت حاوی اسناد یادشده تا ساعت 16  روز شنبه مورخ  97/03/12 در مقابل اخذ رسید کتبی به امور پیمانها،  تحویل داده می شود.
5-3) "مکان و زمان جلسه توضیح و تشریح اسناد" و همچنین هماهنگی "مکان و زمان بازدید از محل اجرای عملیات موضوع پیمان" برای مناقصه گران "حائز صلاحیت در فرآیند ارزیابی کیفی" در دعوتنامه تعییــن و به اطلاع می رسد.
5-4) مهلت عودت تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار، اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت و گشایش پیشنهادها : پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تعیین مناقصه گران حائز صلاحیت مراتب از طریق دعوتنامه اطلاع رسانی شده و طی آن مهلت، مکان و زمان ارائه "تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار" ، "اسناد مناقصه" و "پاکت پیشنهاد قیمت" اطلاع رسانی خواهد شد.
6) هزینه دریافت اسناد مناقصه عبارتست از  500/000  (پانصد هزار) ریال که می بایـست در مقابل رسید کتبی به واحد خزانه کارفرما پرداخت نمایند.
7) مدت اعتبار پیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها از آخرین روز مجاز ارائه پیشنهاد (روز بازگشایی پاکت های مالی) سه ماه می باشد که بنا به صلاحدید مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر تمدید خواهد شد.
8) سایر شرایط و مستندات لازم مناقصه گران برای دریافت اسناد مناقصه :
8-1) توانایی ارائه تضامین لازم براساس تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/09/22 هیات وزیران
8-2) ارائه گواهی صلاحیت معتبر  در 4 رشته خدمات عمومی ، نگهداری و خدمات فضای سبز ، تعمیر و نگهداری  و  امور تاسیساتی از اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی در زمان اعلام آمادگی و انعقاد قرارداد الزامی است. همچنین ارائه گواهی صلاحیت معتبر ایمنی امور پیمانکاران از اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی نیز در زمان انعقاد قرارداد الزامی می باشد.
8-3) ارائه کد اقتصادی، شناسنامه ملی ، گواهی ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده، اساسنامه، آگهی تاسیس، تغییرات شرکت و صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال 1395
9) اطلاعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور با کد فراخوان  3،161،220 و سایتwww.nigc-dist5.ir   قابل رؤیت می باشد.
تلفن تماس: 07138132310  یا  07138132651
آگهی نوبت اول :    پنج شنبه   97/02/20
آگهی نوبت دوم :   شنبه         97/02/22
روابط عمومی منطقه 5 عملیات انتقال گاز
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما