شنبه 29 تير 1398   10:03:12
مناقصه و مزایده
16:391397/11/16 سه‌شنبه
فراخوان مناقصه شماره س-97-53 (عمومی/ یک مرحله ای)

منطقه پنج عملیات انتقال گاز در نظردارد خدمات موضوع "ماده یک" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از مناقصه گران واجد شرائط دعوت بعمل می آید جهت دریافت همزمان اسناد مناقصه و کاربرگ استعلام ارزیابی کیفی، همراه با نامه اعلام آمادگی، فیش واریزی بابت خرید اسناد و مستندات مندرج در ماده 7؛ به نشانی قید شده در "ماده 2" مراجعه نمایند. ارسال اعلام آمادگی به شماره نمابر 07138407776  (پیگیری نمابر 07138132631) امکان پذیر می باشد.
1) موضوع مناقصه: انجام عملیات نشت یابی مسیر خطوط لوله انتقال گاز
2) نام و نشانی مناقصه گزار:  شیراز _ بزرگراه امام خمینی (کمربندی احمدآباد) _ حدفاصل شهرک فرهنگیان و فرزانگان _ جنب پمپ بنزین فلاح زاده _ منطقه پنج عملیات انتقال گاز  _ امور پیمان ها
3) مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: عبارتست از 200.000.000 ( دویست میلیون) ریال که براساس تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/09/22 هیات وزیران تهیه و به کارفرما تسلیم می گردد.
تبصره یک: مناقصه گران جهت واریز وجه نقد می بایست نسبت به ارائه اصل فیش واریز وجه نقد به شماره حساب  7846330015 بانک تجارت شعبه دانشگاه شیراز بنام منطقه 5 عملیات انتقال گاز  اقدام نمایند.
تبصره دو : "ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار" می بایست برای مدت سه ماه معتبر بوده و در صورت درخواست دستگاه مناقصه گزار تا سه ماه دیگر قابل تمدید باشد.
4) تاریخ و مهلت مواعد زمانی مناقصه :
4-1) تاریخ و مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه و کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 97/11/21 می باشد.
4-2) مهلت عودت اسناد "استعلام ارزیابی کیفی"، "اسناد مناقصه" ، "پیشنهاد قیمت" و "تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار" : پاکات حاوی اسناد یادشده تا ساعت 16 روز  یکشنبه مورخ  97/12/05 در مقابل اخذ رسید کتبی به امور پیمان ها،  تحویل داده می شود.
4-3) "مکان و زمان جلسه توضیح و تشریح اسناد" و همچنین هماهنگی "مکان و زمان بازدید از محل اجرای عملیات موضوع پیمان" برای مناقصه گران در دعوتنامه تعییــن و به اطلاع می رسد.
4-4) مهلت، مکان و زمان "گشایش پیشنهادات مالی" در تاریخ 97/12/19 ساعت 10 صبح در منطقه پنج عملیات انتقال گاز خواهد بود و در صورت تغییر مراتب اطلاع رسانی خواهد شد.
5) هزینه دریافت اسناد مناقصه عبارتست از  600/000  (ششصد هزار) ریال که می بایـست در مقابل رسید کتبی به واحد خزانه کارفرما پرداخت نمایند.
6) مدت اعتبار پیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها از آخرین روز مجاز ارائه پیشنهاد (روز بازگشایی پاکت های مالی) سه ماه می باشد که بنا به صلاحدید مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر تمدید خواهد شد.
7) سایر شرایط و مستندات لازم مناقصه گران برای دریافت اسناد مناقصه:
7-1) توانایی ارائه تضامین لازم براساس تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/09/22 هیات وزیران
7-2) رتبه معتبر پایه 5 در رشته نفت و گاز یا رتبه معتبر پایه 5 در رشته تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه یا گواهی صلاحیت معتبر بازرسی فنی شرکت ملی گاز، در زمان عودت مدارک و اسناد مناقصه و بازگشایی پاکات و انعقاد قرارداد الزامی است – ارائه گواهی صلاحیت معتبر ایمنی امور پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمان انعقاد قرارداد الزامی است.
7-3) ارائه کد اقتصادی، شناسنامه ملی، گواهی ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده، اساسنامه، آگهی تاسیس، تغییرات شرکت اطلاعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور با کد فراخوان  3189600 و سایتwww.nigc-dist5.ir  قابل رؤیت می باشد.
تلفن تماس: 07138132310  یا  07138132319
آگهی نوبت اول :          چهارشنبه        97/11/10
آگهی نوبت دوم :           شنبه            97/11/13                                         
روابط عمومی منطقه 5 عملیات انتقال گاز
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما