شنبه 31 فروردين 1398   23:53:19
مناقصه و مزایده
12:451397/11/27 شنبه
آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88770006

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: بازسازی ساختمان رستوران ایستگاه تقویت فشار رامسر  را پس از شناسایی به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت رویت اطلاعات کامل به سایت منطقه 9 عملیات انتقال گاز www.nigc-dist9.ir  مراجعه نمایند.
1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9 عملیات انتقال گاز )
 ساری _ بلوار امیر مازندرانی - روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق پستی شماره :911- 48175 - تلفن: 01133804489
2- موضوع و محل اجرای پروژه: بازسازی ساختمان رستوران ایستگاه تقویت فشار رامسراستان مازندران  – شهرستان رامسر
3- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  142،000،000 ( یکصد و چهل و دو میلیون) ریال به صورت نقدی یا یکی ازتضامین مذکور در جدول شماره 4 آیین نامه تضمین در معاملات دولتی
4- برآورد تقریبی مناقصه و مبانی آن : 2،821،000،000 (دو میلیارد و هشتصد و بیست و یک میلیون) ریال بر اساس فهارس بهای سال97 ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور
5- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : امور پیمانهای منطقه 9 عملیات انتقال گاز از تاریخ 97/11/27 الی 97/11/29
6- تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا ساعت 15 مورخ 97/12/15 
7- محل و زمان گشایش پیشنهادات : ساری - بلوار امیر مازندرانی - روبروی بیمارستان امام خمینی - سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه 9 عملیات انتقال گاز - تاریخ اولیه گشایش پیشنهادات 98/1/25 می باشد لیکن تاریخ دقیق آن به مناقصه گران واجدشرایط بصورت مکتوب اعلام خواهد شد.
8- مدت اعتبار پیشنهادات:  3ماه که برای یک دوره 3 ماهۀ دیگر از طرف کارفرما قابل تمدید است.
9- فرایند مناقصه: یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
10- شرایط شرکت در مناقصه: 
الف) نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد 
ب) ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه که نشان دهنده دارا بودن ظرفیت آزاد کاری شرکت باشد. 
ج)  ارائه فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال به حساب جام بانک ملت به شماره 2905500133 به نام منطقه 9 عملیات انتقال گاز. 
د) ارائه روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات هیئت مدیره شرکت 
هـ) ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
و) ارائه گواهینامه مودیان مالیاتی (کد اقتصادی)
تذکر: قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت، ارائه گردد.
روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز

تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما