يكشنبه 3 شهريور 1398   20:41:42
مناقصه و مزایده
14:331397/12/8 چهارشنبه
آگهی مناقصه و شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران

منطقه دو عملیات انتقال گاز در نظر دارد خدمات حفاظت و حراست از اماکن، اموال، تاسیسات و حریم منطقه را پس از ارزیابی کیفی به پیمانکاران دارای صلاحیت واگذار نماید، لذا متقاضیانی که واجد شرایط اعلام شده باشند، می توانند درخواست کتبی خود را به همراه مدارک مورد نیاز جهت اعلام آمادگی حداکثر ظرف مدت 6 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم به دفتر امور پیمان های منطقه دو عملیات انتقال گاز ارایه نمایند.
اطلاعات مناقصه: 
1) دستگاه مناقصه گزار:‌ شرکت انتقال گاز ایران - منطقه دو عملیات انتقال گاز
2) مدت اجرای پیمان: 12 ماه  شمسی
3) مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 4.755.000.000 ریال 
4) پیمانکار بایستی توانایی ارایه ضمانت نامه های انجام تعهدات و شرکت در فرآیند ارجاع کار (مطابق با یکی از موارد درج شده در آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت50659 هـ‌. مورخ 94/9/22 هیات محترم وزیران) را دارا باشد.
5) محل دریافت فرم های استعلام ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه: کیلومتر 17 جاده اصفهان – نجف آباد منطقه دو عملیات انتقال گاز – امور پیمان ها - تلفکس: 36281413-031
6) مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 97/12/18  به مدت 3 روز
7) زمان عودت فرم های استعلام ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه: ساعت 12 روز 98/1/18
8) زمان گشایش پیشنهادها: 98/2/3
9) محل گشایش پیشنهاد قیمت‌: کیلومتر 17 جاده اصفهان – نجف آباد منطقه دو عملیات انتقال گاز
10) فرایند مناقصه: عمومی - یک مرحله ای – ارزیابی کیفی
11) مدت اعتبار پیشنهادات: حداقل 3 ماه شمسی
12) قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.
(اسناد ارزیابی کیفی و پیشنهاد مالی همزمان توزیع و جمع آوری می گردد)
ضمناً هزینه اسناد مناقصه به عهده برنده خواهد بود.
شرایط و مدارک مورد نیاز متقاضیان
 ارایه گواهینامه معتبر اصل/ برابراصل شامل: تایید صلاحیت از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در رشته عمومی  و  موجود بودن در لیست بلند حراست شرکت ملی گاز ایران (هم زمان) الزامی است - گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران
 کد اقتصادی و شناسة ملی
 گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده
 گواهی امضاء مجاز و تعهد آور صاحبان امضا براساس آگهی آخرین تغییرات معتبر
 صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال 1396
 مدارک ارزیابی کیفی شامل: توان مالی، تجربه مرتبط، حسن سابقه کافی، توان تجهیزاتی، توان فنی-برنامه ریزی و الزامات HSE برای اجرای موضوع پیمان
ضمناً  آگهی فوق در سایت های ذیل نیز قابل مشاهده می باشد.
WWW. SHANA.IR  
WWW. NIGC-NIGTC. IR 
WWW. NIGC-DIST2. IR
http://iets.mporg.ir
   روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/12/08 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/09
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما