پنجشنبه 21 آذر 1398   18:42:20
مناقصه و مزایده
10:291398/7/14 يكشنبه
فراخوان مناقصه عمومی / دو مرحله ای (تقاضای شماره 3571898020 )

منطقه پنج عملیات انتقال گاز در نظردارد کالای "موضوع بند یک" را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای از شرکت های تولید کننده و تامین کننده واجد شرایط و عضو سامانه EP خریداری نماید. لذا از مناقصه گران واجد شرائط دعوت بعمل می آید جهت دریافت همزمان اسناد مناقصه و فرم های استعلام ارزیابی کیفی تامین کنندگان، همراه با نامه اعلام آمادگی، فیش واریزی بابت خرید اسناد و مستندات ماده 7 به نشانی قید شده در ماده 2 مراجعه نمایند.
ارسال اعلام آمادگی به شماره 38407776 071 (پیگیری نمابر38132631 و 07138132495 امکان پذیر می باشد.)
1- موضوع مناقصه: خرید اتصال عایقی در سایزهای مختلف
2- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز ایران؛ منطقه پنج عملیات انتقال گاز - شیراز _کمربندی احمدآباد _ جنب پمپ بنزین فلاح زاده – اداره تدارکات و عملیات کالا
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: عبارتست از مبلغ-/000/ 1/687/000 ریال (یک میلیارد و ششصد و هشتاد و هفت میلیون ریال) مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی
4- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد و تحویل و گشایش پیشنهاد ها:
1-4- محل دریافت اسناد: منطقه 5 عملیات انتقال گاز - شیراز _کمربندی احمدآباد _ جنب پمپ بنزین فلاح زاده _ ساختمان کنترل و تدارکات کالا _ اتاق 5
2-4) زمان و مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه/ فرم های استعلام ارزیابی کیفی تامین کنندگان: از تاریخ درج آگهی نوبت اول لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه  مورخ  98/07/17 می باشد.
3-4) عودت اسناد (استعلام ارزیابی کیفی): پاکت حاوی اسناد یاد شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 04 / 98/08 در مقابل اخذ رسید کتبی از  اداره تدارکات و عملیات کالا تحویل شود.
4-4) مهلت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار، اسناد مناقصه و پیشنهاد فنی، پیشنهاد قیمت و گشایش پیشنهادها: پس از طی فرایند ارزیابی کیفی و تعیین مناقصه گران حائز صلاحیت مراتب از طریق دعوتنامه اطلاع رسانی شده و طی آن مهلت، مکان و زمان ارائه "تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار"،"پاکت اسناد مناقصه و پیشنهاد فنی" و "پاکت پیشنهاد قیمت " (پاکات الف، ب و ج)اطلاع رسانی خواهد شد.
5- نحوه توزیع و دریافت اسناد مناقصه و هزینه آن: متقاضیان شرکت در مناقصه جهت دریافت اسناد مناقصه میبایست مبلغ500/000 ریال بابت هزینه تهیه اسناد به شماره حسابشماره حساب ir150100004101090571214676 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی بنام شرکت انتقال گاز ایران تنخواه گردان منطقه  پنج واریز و بهمراه رسید وجه واریزی، به نشانی قید شده در بند 1-4 مراجعه نمایند.
تبصره: در صورت لزوم مکان و زمان بازدید از محل اجرای عملیات موضوع مناقصه توسط کارفرما طی اطلاعیه به اطلاع مناقصه گران رسیده خواهد شد.
5-1) گشایش پیشنهادها: (متعاقبا" اعلام خواهد شد.)
6- مدت اعتبار پیشنهاد ها: مدت اعتبار پیشنهادها از آخرین روز مجاز ارائه پیشنهاد ( روز بازگشایی پاکت های مالی ) سه ماه  می باشد که بنا به صلاحدید مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر تمدید خواهد شد.
7- سایر شرایط و مستندات لازم مناقصه گران برای دریافت اسناد مناقصه:
1-7) توانایی ارائه تضامین لازم بر اساس تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 94/09/22 هیئت وزیران
2-7) ارائه کد اقتصادی، شناسنامه  ملی، گواهی ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده،اساسنامه، آگهی تاسیسی و تغییرات شرکت.
8- اطلاعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور با کد فراخوان3215663 سایت های  www.nigc-dist5.irو www.shana.ir  قابل رؤیت می باشد.
تلفن تماس07138132495 یا 07138132222
آگهی نوبت اول:  1398/07/10   
آگهی نوبت دوم:  1398/07/13 
روابط عمومی منطقه5عملیات انتقال گاز
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما