جمعه 3 اسفند 1397   20:05:28
مناقصه و مزایده
15:191397/7/4 چهارشنبه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز ایران (منطقه هشت عملیات انتقال گاز)، تبریز ـ کیلومتر پانزده جاده تبریز ـ آذرشهر ـ بعد از سه راهی پالایشگاه ـ نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجایی ـ صندوق پستی 367 ـ 51745   سایت اینترنتی www.nigcdist8.ir
1ـ موضوع و نوع مناقصه: تأمین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مراکز بهره برداری و تاسیسات منطقه، بصورت مناقصه عمومی یک مرحله ای، به مدت یکسال تقویمی.
2ـ مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: پانصد و پنجاه میلیون ریال مطابق بند الف ماده 6 آیین نامه تضمین معاملات دولتی (تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 تاریخ 1394/09/22) در وجه شرکت انتقال گاز ایران (منطقه 8 عملیات انتقال گاز).
3ـ نحوه دریافت اسناد مناقصه: مناقصه گران دارای مدارک ذیل میتوانند به آدرس مندرج در بند 4 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت، و در مهلت مقرر تکمیل و ارائه نمایند.
1-3- نامه اعلام آمادگی با ذکر موضوع مناقصه، شماره تلفن تماس، شماره فکس و آدرس
2-3- کپی گواهی تایید صلاحیت معتبردر زمینه حمل و نقل از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت
3-3- کپی گواهی تایید صلاحیت معتبرایمنی ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت
4-3-کپی شناسه ملی ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت
5-3-کپی شماره اقتصادی ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت
6-3- اصل فیش واریزی به مبلغ دویست هزار ریال به شماره حساب  5154530401006  نزد بانک سپه شعبه راه آهن تبریز کد 1072.
4ـ محل دریافت اسناد مناقصه: تبریز - کیلومتر پانزده جاده تبریز ـ آذرشهر ـ بعد از سه راهی پالایشگاه ـ نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجایی ـ ساختمان مرکزی منطقه هشت عملیات انتقال گاز ـ امور پیمان ها ـ اتاق 202/1
5- محل عودت و تحویل پاکات مناقصه: تبریز - کیلومترپانزده جاده تبریز ـ آذرشهر ـ بعد از سه راهی پالایشگاه ـ نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجایی ـ ساختمان مرکزی منطقه هشت عملیات انتقال گاز- طبقه همکف دفتر حراست
6- آخرین مهلت اعلام آمادگی: روز یکشنبه مورخ 1397/07/15
7ـ آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: روز دوشنبه مورخ 1397/07/23 ساعت 16
8ـ آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه: روز چهارشنبه مورخ 1397/08/09  ساعت 15
9ـ زمان گشایش پیشنهادها: روز یکشنبه مورخ 1397/08/13 ساعت 10:00 اتاق 415 کمیسیون مناقصات.
10ـ جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 31444174-041 و یا دورنگار 31444175-041 تماس حاصل فرمایید.
11- کد فراخوان در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات: 3175453
روابط عمومی منطقه 8 عملیات انتقال گاز
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما