يكشنبه 3 شهريور 1398   21:15:31
مناقصه و مزایده
10:501398/3/21 سه‌شنبه
آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی فنی – بازرگانی

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز ایران (منطقه هشت عملیات انتقال گاز)، تبریز ـ کیلومتر پانزده جاده تبریز ـ آذرشهر ـ بعد از سه راهی پالایشگاه ـ نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجایی ـ صندوق پستی 367 ـ 51745 سایت اینترنتی www.nigcdist8.ir
1ـ موضوع و نوع مناقصه: خرید قطعات یدکی تابلوی سافت استارتر 11K-MOTORONICS
2ـ مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: -/220.000.000 ریال مطابق بند الف ماده 6 آیین نامه تضمین معاملات دولتی(تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 تاریخ 1394/09/22) ضمانت نامه معتبر بانکی شرکت در مناقصه و یا واریز به شماره حساب 4101090530233049 با شماره شبا (150100004101090530233049 IR) نزد بانک مرکزی در وجه شرکت انتقال گاز ایران (منطقه 8 عملیات انتقال گاز).
3ـ نحوه دریافت اسناد مناقصه: مناقصه گران دارای مدارک ذیل می توانند به آدرس مندرج در بند 4 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و در مهلت مقرر تکمیل و ارائه نمایند.
1-3- نامه اعلام آمادگی با ذکر موضوع مناقصه، شماره تلفن تماس، شماره فکس و آدرس
2-3- کپی برابر اصل شناسه ملی شرکت مناقصه گر ازمراجع ذیصلاح قانونی ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت برای اشخاص حقوقی، به همراه کپی برابر اصل کارت ملی برای اشخاص حقیقی. کپی برابر اصل پروانه کسب برای فروشگاه ها.
3-3-کپی برابر اصل شماره اقتصادی شرکت مناقصه گر از مراجع ذیصلاح قانونی ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت
4-3- کپی برابر اصل اساسنامه شرکت مناقصه گر از مراجع ذیصلاح قانونی ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت
5-3- کپی برابر اصل آگهی تاسیس شرکت مناقصه گر از مراجع ذیصلاح قانونی ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت
6-3- کپی برابر اصل آگهی تغییرات شرکت مناقصه گر از مراجع ذیصلاح قانونی ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت
7-3- گواهی اصالت صاحبان امضاء مجاز شرکت مناقصه گر از دفترخانه ثبت یا مراجع قضایی ازمراجع ذیصلاح قانونی ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت
8-3- اصل فیش واریزی به مبلغ دویست هزار ریال به شماره حساب 4101090530233049 با شماره شبا (150100004101090530233049 IR) نزد بانک مرکزی بابت خرید اسناد.
4ـ محل دریافت اسناد مناقصه: تبریز - کیلومتر پانزده جاده تبریز ـ آذرشهر ـ بعد از سه راهی پالایشگاه ـ نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجایی ـ منطقه هشت عملیات انتقال گاز ـ ساختمان تدارکات کالا - طبقه اول ـ اتاق 204
5- محل عودت و تحویل پاکات مناقصه: تبریز - کیلومتر پانزده جاده تبریز ـ آذرشهر ـ بعد از سه راهی پالایشگاه ـ نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجایی ـ ساختمان مرکزی منطقه هشت عملیات انتقال گاز - طبقه سوم دفتر کمیسیون مناقصات
6- آخرین مهلت اعلام آمادگی: روز یک شنبه مورخ 98/04/02 ساعت 15
7ـ آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: روز چهارشنبه مورخ 98/04/12 ساعت 15
8ـ آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه: روز چهارشنبه مورخ 98/04/26 ساعت 15
9ـ زمان گشایش پیشنهادها: متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد
10ـ جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 31444435-041 و یا دورنگار 31444401-041 تماس حاصل فرمایید.
11- کد فراخوان در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات : 3201734
روابط عمومی منطقه 8 عملیات انتقال گاز
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما