شنبه 29 دي 1397   02:16:16
مناقصه و مزایده
10:141397/2/23 يكشنبه
آگهی فراخوان مناقصه عمومی – یک مرحله ای ( P/F: INSTRUMENT CONTROL SYSTEM ZORYA & SUMY )

شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد خرید تقاضای فوق را از طریق برگزاری مناقصه عمومی پس از ارزیابی کیفی به تولید کنندگان/ فروشندگان واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید:
1- مناقصه گزار: ستاد شرکت انتقال گاز ایران - واقع در میدان هفت تیرجنب مسجد خیابان بهار مستیان، پلاک 273.
2- مدت تحویل کالا :حداکثر مدت زمان تحویل کالای موضوع تقاضا 8 ماه میباشد.
3- محل تحویل کالا :  CFR  بندر عباس/CPT  (زمینی/هوایی) تهران/DDP  (تحویل در سایت متقاضی)
4- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه : 14 روز  پس از انتشار نوبت دوم فراخوان در روزنامه های کثیر الانتشار.
5- میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  مبلغ   301/758/298  ریال و بر اساس  آئین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 09/22/ 1394 میباشد.
6- توانایی تهیه و تسلیم ضمانتنامه حسن انجام تعهدات به میزان 10 درصد کل مبلغ پیشنهادی (در صورت برنده  شدن).
7- میزان پیش پرداخت :حداکثر 15% مبلغ پیشنهادی در برابر ارایه ضمانت نامه معتبر بانکی
مناقصه گران می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه پس از واریز مبلغ 70,000 ریال به شماره حساب 2179058004006  بانک  ملی شعبه مبارزان بنام شرکت انتقال گاز ایران به همراه معرفی نامه به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
(( میدان هفت تیر - جنب مسجد الجواد - شماره 273 - اداره خریدهای خارجی/  تلفن 81314696 آقای وحید خادمی.))
قابل ذکر میباشد مبلغ واریزی 70/000 ریالی میبایست به صورت فیش بانکی معتبر ارائه گردد و سایر موارد (اینترنتی/دستگاه خود پرداز و ....) مورد تائید نمیباشد .
ضمناً به اطلاع میرساند:    
الف) بازگشایی پاکات در محل برگزاری کمیسیون مناقصات ستاد شرکت انتقال گاز خواهد بود و زمان بازگشایی متعاقباً اعلام خواهد شد.
ب) شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف این شرکت طبق ماده 10 آیین نامه معاملات دولتی میباشد.
ج) دستگاه مناقصه گذار در صورت عدم رعایت مفاد قانون و آیین نامه ها میتواند نسبت به رد پیشنهادات واصله اقدام نماید.
د) فروش اسناد مناقصه از تاریخ 1397/02/25 تا آخر وقت اداری 1397/03/08 و به صورت حضوری و در قبال ارائه رسید معتبر واریز مبلغ تحویل میگردد .
هـ) پیشنهادات بایستی تا پایان وقت اداری ساعت 16تاریخ 1397/03/23به کمیسیون مناقصات تحویل گردیده و پیشنهادات ارائه شده می بایست به مبلغ مشخص  و یا براساس درصد کسر یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده تعیین و با سه ماه اعتبار در پاکات لاک و مهر شده تسلیم گردد.
و) مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی شرکت انتقال گاز به آدرس  
    WWW.NIGC-NIGTC.IR             
بخش آگهی- مناقصه ها ٬ مراجعه و یا با شماره تلفن 81314237  شرکت انتقال گاز تماس حاصل نمایند.
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما