دوشنبه 30 مهر 1397   14:10:41
مناقصه و مزایده
23:241396/8/6 شنبه
خدمات نگهبانی شرکت انتقال گاز ایران (منطقه 8 عملیات انتقال گاز)

آگهی ارزیابی کیفی  غیر همزمان پیمانکاران (شناسایی پیمانکار) در مناقصه عمومی یک مرحله ای
(شماره مناقصه: 87160022) ،( کد فراخوان در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات :1503962)
 
نام و نشانی دستگاه مناقصه­گزار : شرکت انتقال گاز ایران (منطقه 8 عملیات انتقال گاز) به نشانی تبریز-کیلومتر 15 جاده تبریز-آذرشهر- بعد از سه­راهی پالایشگاه- نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجایی-ساختمان مرکزی منطقه هشت عملیات انتقال گاز، سایت اینترنتی www.nigcdist8.ir
1 ـ موضوع و نوع مناقصه : خدمات نگهبانی شرکت انتقال گاز ایران (منطقه 8 عملیات انتقال گاز)، به صورت عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی غیر همزمان ، به مدت یکسال شمسی.
2 ـ مبلغ برآورد اولیه: 000 000 700 47 ریال
3 ـ مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 000 000 274 2ریالمطابق بند الف ماده 6 آیین نامه تضمین معاملات دولتی (تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 تاریخ 22/09/1394 ) در وجه شرکت انتقال گاز ایران (منطقه 8 عملیات انتقال گاز)
4 ـ نحوه دریافت فرمها و مدارک ارزیابی کیفی : مناقصه­گران دارای مدارک ذیل میتوانند به آدرس مندرج در بند

5 مراجعه و فرمها و مدارک ارزیابی کیفی را دریافت، و در مهلت مقرر تکمیل و ارائه نمایند.
4-1- نامه اعلام آمادگی با ذکر موضوع مناقصه ، شماره تلفن ،فکس ، همراه و آدرس.
4-2- کپی برابر اصل از مراجع ذیصلاح قانونی گواهی تایید صلاحیت معتبر در زمینه خدمات نگهبانی از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی ،ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت .
4-3- کپی برابر اصل از مراجع ذیصلاح قانونی گواهی تایید صلاحیت معتبر از سازمان حراست وزارت نفت، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت.
4-4- کپی برابر اصل از مراجع ذیصلاح قانونی گواهی تایید صلاحیت معتبرایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت.
4-5-کپی برابر اصل از مراجع ذیصلاح قانونی شناسه ملی ، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت
4-6-کپی برابر اصل از مراجع ذیصلاح قانونی شماره اقتصادی ،ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت .
4-7- کپی برابر اصل از مراجع ذیصلاح قانونی صورتهای مالی حسابرسی شده سال 94 یا 95 ، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت.
4-8- هزینه فروش اسناد به مبلغ سیصد هزار ریال در هنگام توزیع اسناد مناقصه اخذ خواهد گردید.

*بدیهی است منطقه هشت عملیات انتقال گاز پس از بررسی اسناد و مدارک ارزیابی کیفی مناقصه گران، نسبت به توزیع اسناد بین مناقصه گرانی که حداقل امتیاز قابل قبول (شصت) را بدست آوردند اقدام خواهد کرد. 

5 ـ محل دریافت فرمها و مدارک ارزیابی کیفی: تبریز-کیلومتر پانزده جاده تبریز ـ آذرشهر ـ بعد از سه­راهی پالایشگاه ـ نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجایی ـ ساختمان مرکزی منطقه هشت عملیات انتقال گاز ـ امور پیمانها ـ طبقه اول- اتاق 1/202  و یا سایت ایتنرنتی به نشانی www.nigcdist8.ir  (شرکتهایی که مدارک را از سایت دریافت می کنند متعهد می باشند نامه اعلام آمادگی خود را حداکثر تا مهلت ذکر شده در بند 7 در دبیر خانه منطقه ثبت نمایند. همچنین قبل و یا حین ارسال اسناد ارزیابی ،سایر مدارک ذکر شده در بند 4 را به امور پیمانهای منطقه تحویل دهند.
6 ـ محل عودت و تحویل فرمها و مدارک ارزیابی کیفی:تبریز-کیلومتر پانزده جاده تبریزـ آذرشهر ـ بعد از سه­راهی پالایشگاه ـ نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجایی ـ ساختمان مرکزی منطقه هشت عملیات انتقال گاز- طبقه اول- دفتر امور پیمانها.
7 ـ آخرین مهلت دریافت فرمها و مدارک ارزیابی کیفی:روز سه شنبه مورخ 09/08/1396 ساعت 16
8 ـ آخرین مهلت عودت فرمها و مدارک ارزیابی کیفی: روز سه شنبه مورخ 23/08/1396 ساعت 16
9 ـ زمان  تحویل، عودت اسناد مناقصه و گشایش پاکات پیشنهاد قیمت مناقصه گران حایز شرایط، از طریق دعوت نامه، متعاقباً اعلام خواهد شد.
10 ـ جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره­ تلفن 31444174-041 و یا دورنگار 31444175-041 تماس حاصل فرمایید.
  روابط عمومی منطقه 8 عملیات انتقال گاز
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما