جمعه 3 اسفند 1397   20:05:11
مناقصه و مزایده
15:321397/7/4 چهارشنبه
آگهی مناقصه و شناسایی و ارزیابی کیفی

منطقه دو عملیات انتقال گاز درنظر دارد قطعات یدکی توربین زیمنس (تقاضای 9745720) را پس از ارزیابی کیفی به تولید کنندگان داخلی دارای صلاحیت واگذار نماید، لذا متقاضیانی که واجد شرایط اعلام شده باشند، می توانند درخواست کتبی خود را به همراه مدارک مورد نیاز جهت اعلام آمادگی حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم به دفتر امور کالای منطقه دو عملیات انتقال گاز ارایه نمایند.
اطلاعات مناقصه: 
1) دستگاه مناقصه گزار:‌ شرکت انتقال گاز ایران - منطقه دو عملیات انتقال گاز
2) مدت اجرای پیمان: 12 ماه شمسی
3) مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 516/000/000ریال
4) تولید کننده بایستی توانایی ارایه ضمانت نامه های انجام تعهدات و شرکت در فرآیند ارجاع کار (مطابق با یکی از موارد درج شده در آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت50659 هـ‌. مورخ 94/9/22 هیات محترم وزیران) را دارا باشد.
5) محل دریافت فرمهای استعلام ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه: کیلومتر 17 جاده اصفهان – نجف آباد منطقه دو عملیات انتقال گاز – امور کالا- تلفن :34042192-34042211-031 فکس:36278205-031
6) مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: حداکثر 7 روز از انتشار آگهی نوبت دوم
7) زمان گشایش پیشنهادها: 97/8/15
8) محل گشایش پیشنهاد قیمت‌: کیلومتر 17 جاده اصفهان – نجف آباد منطقه دو عملیات انتقال گاز
9) فرایند مناقصه: عمومی - یک مرحله ای – ارزیابی کیفی
10) مدت اعتبار پیشنهادات: حداقل 3 ماه شمسی
11) قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.
(اسناد ارزیابی کیفی و پیشنهاد مالی همزمان توزیع و جمع آوری می گردد)

شرایط و مدارک مورد نیاز متقاضیان
 کد اقتصادی و شناسة ملی
 گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده
 گواهی امضا مجاز و تعهدآور صاحبان امضا براساس آگهی آخرین تغییرات معتبر
 مدارک ارزیابی کیفی شامل: توان مالی، تجربه مرتبط، حسن سابقه کافی، توان تجهیزاتی، توان فنی - برنامه ریزی و الزمات HSE برای اجرای موضوع پیمان
ضمناً  آگهی فوق در سایت های ذیل نیز قابل مشاهده می باشد.
WWW. SHANA.IR  
WWW. NIGC-NIGTC. IR 
WWW. NIGC-DIST2. IR
http://iets.mporg.ir
روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز
تاریخ انتشار نوبت اول:1397/07/03                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/07/04
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما