چهارشنبه 2 بهمن 1398   19:08:46
مناقصه و مزایده
12:301398/5/28 دوشنبه
فراخوان مناقصه شماره 98/09 (عمومی/ یک مرحله ای)

منطقه پنج عملیات انتقال گاز در نظردارد خدمات موضوع "ماده یک" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از مناقصه گران واجد شرائط دعوت بعمل می آید جهت دریافت همزمان اسناد مناقصه و کاربرگ استعلام ارزیابی کیفی، همراه با نامه اعلام آمادگی، فیش واریزی بابت خرید اسناد و مستندات مندرج در ماده 7؛ به نشانی قید شده در "ماده 2" مراجعه نمایند. ارسال اعلام آمادگی به شماره نمابر 07138407776  (پیگیری نمابر 07138132631) امکان پذیر می باشد.
1) موضوع مناقصه: تهیه، طبخ و توزیع غذای  کارکنان اداره مرکزی  شیراز  و ایستگاه تقویت فشار گاز نورآباد
2) نام و نشانی مناقصه گزار:  شیراز - بزرگراه امام خمینی - حدفاصل شهرک فرهنگیان و فرزانگان - منطقه پنج عملیات انتقال گاز  - امور پیمان ها
3) مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: عبارتست از 3.285.508.976 (سه میلیارد و دویست و هشتاد و پنج میلیون و پانصد و هشت هزار و نهصد و هفتاد و شش) ریال که براساس تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/09/22 هیات وزیران تهیه و به کارفرما تسلیم می گردد.
تبصره یک: مناقصه گران جهت واریز وجه نقد می بایست نسبت به ارائه اصل فیش واریز وجه نقد به شماره حساب  7846330015 بانک تجارت شعبه دانشگاه شیراز بنام منطقه 5 عملیات انتقال گاز اقدام نمایند.
تبصره دو : "ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار" می بایست برای مدت سه ماه معتبر بوده و در صورت درخواست دستگاه مناقصه گزار تا سه ماه دیگر قابل تمدید باشد.
4) تاریخ و مهلت مواعد زمانی مناقصه:
4-1) تاریخ و مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه و کاربرگهای استعلام ارزیابی کیفی از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 98/06/09 می باشد.
2-4) مهلت عودت اسناد "استعلام ارزیابی کیفی"، "اسناد مناقصه"، "پیشنهاد قیمت" و "تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار": پاکات حاوی اسناد یادشده تا ساعت 16 روز شنبه مورخ  98/06/23 در مقابل اخذ رسید کتبی به امور پیمان ها، تحویل داده می شود.
3-4) "مکان و زمان جلسه توضیح و تشریح اسناد" و همچنین هماهنگی "مکان و زمان بازدید از محل اجرای عملیات موضوع پیمان" برای مناقصه گران در دعوتنامه تعییــن و به اطلاع می رسد.
4-4) مهلت، مکان و زمان "گشایش پیشنهادات مالی" ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1398/07/03 در سالن شهید دوران اداره مرکزی می باشد، در صورت تغییر مراتب طی اطلاعیه ای به مناقصه گران اعلام خواهد شد.
5) هزینه دریافت اسناد مناقصه عبارتست از  400/000  (چهار صد هزار) ریال که می بایـست در مقابل رسید کتبی به واحد خزانه کارفرما پرداخت نمایند.
6) مدت اعتبار پیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها از آخرین روز مجاز ارائه پیشنهاد (روز بازگشایی پاکت های مالی) سه ماه می باشد که بنا به صلاحدید مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر تمدید خواهد شد.
7) سایر شرایط و مستندات لازم مناقصه گران برای دریافت اسناد مناقصه:
1-7) توانایی ارائه تضامین لازم براساس تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/09/22 هیات وزیران
2-7) گواهی صلاحیت مورد نیاز: گواهی صلاحیت معتبر رشته امور آشپزخانه از اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی و گواهی صلاحیت معتبر ایمنی امور پیمانکاران از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمان عودت مدارک و اسناد مناقصه و بازگشایی پاکات و انعقاد قرارداد الزامی است.
3-7) ارائه کد اقتصادی، شناسنامه ملی، گواهی ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده، آگهی تاسیس، تصویر اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات رسمی شرکت و صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال 1396 شرکت
اطلاعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور با کد فراخوان  3211771 و سایت www.nigc-dist5.ir قابل رؤیت می باشد.
تلفن تماس: 07138132310 یا 07138132319
8) مبلغ برآورد اولیه مناقصه:  برابر با 65.875.448.776 ریال می باشد.

آگهی نوبت اول :          چهار شنبه        1398/05/30
آگهی نوبت دوم :           شنبه              1398/06/02                                         
روابط عمومی منطقه 5 عملیات انتقال گاز
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما