پنجشنبه 21 آذر 1398   18:20:40
مناقصه و مزایده
16:431398/7/13 شنبه
فراخوان مناقصه شماره س – 98 - 13 (عمومی/ یک مرحله ای)

منطقه پنج عملیات انتقال گاز در نظردارد خدمات "موضــوع بند یک" را  از  طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از مناقصه گران واجد شرائط دعوت بعمل می آید جهت دریافت همزمان اسناد مناقصه و کاربرگ استعلام ارزیابی کیفی، همراه با نامه اعلام آمادگی، فیش واریزی بابت خرید اسناد و مستندات ماده 7؛ به نشانی قید شده در "ماده 2" مراجعه نمایند. ارسال اعلام آمادگی  به شماره 07138407776  (پیگیری نمابر 07138132631) امکان پذیر می باشد.
1) موضوع مناقصه: "عمق دهی مسیر خط لوله"6 میمند در محل تقاطع با رودخانه قره آغاج، با استفاده از روش حفاری جهت دار افقی (HDD )"
2) نام و نشانی مناقصه گزار:  شیراز _ بزرگراه امام خمینی _ حدفاصل شهرک فرهنگیان و فرزانگان _ منطقه پنج عملیات انتقال گاز  _ امور پیمان ها
3) مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عبارتست از 352.500.000 (سیصد وپنجاه ودومیلیون و پانصد هزار) ریال که براساس تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/09/22 هیات وزیران بصورت یک یا ترکیبی از تضامین زیر به کارفرما تسلیم می گردد:
الف) ضمانت نامه بانکی یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
ب) اصل فیش واریز وجه نقد به شماره حساب  150100004101090571214676 ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی بنام تنخواه گردان منطقه پنج عملیات شرکت انتقال گاز
پ) ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران
ج) اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)
چ) وثیقه ملکی معادل 85% ارزش کارشناسی رسمی آن
ح) ضمانت نامه های صادره توسط صندوق ضمانت دولتی که بموجب قانون تاسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.
تبصره یک: ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار برای مدت سه ماه معتبر بوده و در صورت درخواست دستگاه مناقصه گزار تا سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد.
4) تـاریخ و مهـلت مواعد زمانی مناقصه:
1-4) تاریخ و مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه/کاربرگ استعلام ارزیابی کیفی از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/07/20 می باشد.
2-4) عودت اسناد "استعلام ارزیابی کیفی": پاکت حاوی اسناد یادشده تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 98/08/04 در مقابل اخذ رسید کتبی به امور پیمان ها، تحویل داده می شود.
3-4) "مکان و زمان جلسه توضیح و تشریح اسناد" و همچنین هماهنگی "مکان و زمان بازدید از محل اجرای عملیات موضوع پیمان" برای مناقصه گران "حائز صلاحیت در فرآیند ارزیابی کیفی" در دعوتنامه تعییــن و به اطلاع می رسد.
4-4) مهلت عودت تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار، اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت و گشایش پیشنهادها: پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تعیین مناقصه گران حائز صلاحیت مراتب از طریق دعوتنامه اطلاع رسانی شده و طی آن مهلت، مکان و زمان ارائه "تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار"، "اسناد مناقصه" و "پاکت پیشنهاد قیمت" اطلاع رسانی خواهد شد.
5) هزینه دریافت اسناد مناقصه عبارتست از  300/000 (سیصد هزار) ریال که می بایـست در مقابل رسید کتبی به واحد خزانه کارفرما پرداخت نمایند.
6) مدت اعتبار پیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها از آخرین روز مجاز ارائه پیشنهاد (روز بازگشایی پاکت های مالی) سه ماه می باشد که بنا به صلاحدید مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر تمدید خواهد شد.
7) سایر شرایط و مستندات لازم مناقصه گران برای دریافت اسناد مناقصه:
1-7) توانایی ارائه تضامین لازم براساس تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/09/22 هیات وزیران
2-7) رتبه معتبر پایه 5 در رشته نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه و همچنین ارائه گواهی صلاحیت معتبر ایمنی امور پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمان عودت مدارک استعلام ارزیابی کیفی و همچنین در مرحله گشایش پاکات و انعقاد قرارداد الزامی می باشد.
3-7) ارائه کد اقتصادی، شناسنامه ملی، گواهی ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده، اساسنامه، آگهی تاسیس، تغییرات شرکت.
8) اطلاعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور با کد فراخوان 3215685 - و سایت شرکت انتقال گاز ایران
www.nigc-nigtc.ir   قابل رؤیت می باشد.
تلفن تماس: 07138132310  یا  07138132319
نوبت اول:       چهار شنبه           1398/07/10
نوبت دوم:          شنبه              1398/07/13
روابط عمومی منطقه 5 عملیات انتقال گاز
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما