دوشنبه 5 فروردين 1398   02:58:23
مناقصه و مزایده
16:551397/8/15 سه‌شنبه
فراخوان مناقصه عمومی / یک مرحله ای

منطقه پنج عملیات انتقال گاز در نظردارد خرید دو عدد شیر توپی 36 اینچ کلاس 600 بدنه جوشی را از طریق مناقصه عمومی/ یک مرحله ای به شرکت های تولید کننده واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه و استعلام ارزیابی کیفی با تسلیم، نامه اعلام آمادگی کتبی، فیش واریزی بابت خرید اسناد مناقصه؛ از تاریخ درج آگهی نوبت اول به مدت ده روز به نشانی قید شده در بند 1-4 مراجعه نموده و یا اعلام آمادگی را به همراه موارد خواسته شده فوق به شماره 38407776 071 (پیگیری نمابر و 38407775- 07138132495 ) ارسال نماید:
1- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز ایران؛ منطقه پنج عملیات انتقال گاز - شیراز _کمربندی احمدآباد _ جنب پمپ بنزین فلاح زاده – اداره تدارکات و عملیات کالا
2- موضوع مناقصه: خرید دو عدد شیر توپی 36 اینچ کلاس 600 بدنه جوشی
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی و یا رسید واریز وجه نقدی به حساب 7846330015 بانک تجارت شعبه دانشگاه شیراز - باجه انتقال گاز به مبلغ -/650/000/000 ریال (ضمانت نامه از تاریخ صدور می بایست به مدت سه ماه معتبر بوده ودر صورت تشخیص مناقصه گزار تا سه ماه بعد قابل تمدید باشد).
4- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد و تحویل و گشایش پیشنهاد ها:
4-1) محل دریافت اسناد: منطقه 5 عملیات انتقال گاز - شیراز _کمربندی احمدآباد _ جنب پمپ بنزین فلاح زاده _ ساختمان کنترل و تدارکات کالا _ اتاق 5
4-2) زمان و مهلت اعلام آمادگی: اعلام آمادگی از تاریخ درج آگهی نوبت اول بمدت ده روز  صورت می گیرد.
4-3) زمان و مهلت دریافت اسناد: توزیع اسناد مناقصه و کاربرگ استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران، یک هفته پس ازسررسید مهلت اعلام آمادگی خواهد بود .  
4-4) عودت پیشنهادها:
الف- مستندات ارزیابی کیفی چهارده روز پس از ارسال اسناد مناقصه به مناقصه گران  ( در مقابل اخذ رسید کتبی از  اداره تدارکات و عملیات کالا ) تحویل داده  شود.
ب- جهت ارسال پیشنهادات مالی و تضمین(پاکات الف، ب و ج ) متعاقبا" کتبا" اطلاع رسانی خواهد شد.
تبصره: در صورت لزوم مکان و زمان بازدید از محل اجرای عملیات موضوع مناقصه توسط کارفرما طی اطلاعیه به اطلاع مناقصه گران رسیده خواهد شد.
4-5)گشایش پیشنهادها : (متعاقبا" اعلام خواهد شد.)
5- نحوه توزیع و دریافت اسناد مناقصه و هزینه آن: متقاضیان شرکت در مناقصه جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست مبلغ 300/000ریال بابت هزینه تهیه اسناد به شماره حساب 7846330015 بانک تجارت شعبه دانشگاه شیراز واریز و بهمراه رسید وجه واریزی، به نشانی قید شده در بند 1-4 مراجعه نمایند.
6- مدت اعتبار پیشنهاد ها: مدت اعتبار پیشنهادها از آخرین روز مجاز ارائه پیشنهاد (روز بازگشایی پاکت های مالی) سه ماه  می باشد که بنا به صلاحدید مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر تمدید خواهد شد.
7- سایر شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه:
7-1) توانایی ارائه تضمین انجام تعهدات به میزان10% مبلغ پیشنهادی
7-2) ارائه کد اقتصادی، شناسنامه  ملی و....
8- شرایط پیش پرداخت: حداکثر 25 درصد مبلغ قرارداد در قبال اخذ ضمانت نامه معتبر بانکی و بدون قید و شرط
9- تعداد اقلام و مقادیر:1 قلم/ 2عدد 
10- شرایط بازرسی: بازرسی اقلام قبل از تحویل بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه صورت می گیرد.
11- اطلاعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور با کد فراخوان 3179581 سایت هایwww.nigc-dist5.ir و www.shana.ir  قابل رؤیت می باشد.
12- پاکات پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که براساس ماده 19 قانون مناقصات حائز صلاحیت شده باشند، گشایش خواهد یافت.                                                 
تلفن تماس07138132495 یا 07138132222
آگهی نوبت اول:     97/08/12
آگهی نوبت دوم :   97/08/14
روابط عمومی منطقه 5 عملیات انتقال گاز
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما