پنجشنبه 27 تير 1398   15:58:32
مناقصه و مزایده
15:061397/6/21 چهارشنبه
فراخوان مناقصه عمومی/یک مرحله ای /دونوبته

منطقه یک عملیات انتقال گاز در نظر دارد، مناقصه تنظیفات و باغبانی منازل وادارات منطقه یک را، از طریق برگزاری مناقصه عمومی به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید جهت دریافت همزمان اسناد مناقصه و کاربرگ استعلام ارزیابی کیفی، به پایگاه  ملی مناقصات در صورت داشتن گواهی صلاحیت مندرج در بند 1-7 مراجعه نمائید.
1- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز ایران - منطقه یک – امیدیه – میانکوه - صندوق پستی 315
2- موضوع مناقصه:  تنظیفات و باغبانی منازل و ادارات منطقه یک
3- مدت قرارداد: 365 روز شمسی
4- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 143/ 1/156/867  ریال ضمانت نامه بانکی و یا رسید وجه نقدی به شماره حساب سیبا 2174632211009 و در وجه شرکت انتقال گازایران – منطقه یک
تذکر مهم: چک تضمینی بانکی بعنوان ضمانت نامه مزبور محسوب نمی شود.
5-  محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها: 
5-1- محل دریافت اسناد: پایگاه ملی  اطلاع رسانی مناقصات
5-2- زمان توزیع اسناد مناقصه: توزیع اسناد مناقصه و کاربرگ استعلام ارزیابی کیفی بین مناقصه گران از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه کثیرالانتشار به مدت 5 روز کاری خواهد بود.
5-3- تحویل پیشنهادها: تحویل پیشنهادها دو هفته پس از آخرین روز توزیع اسناد خواهد بود که در دعوتنامه کتبی شرکت در مناقصه تاریخ دقیق اعلام خواهد شد و نیز در مقابل اخذ رسید کتبی از سوی مناقصه گران به دبیرخانه رمز و محرمانه منطقه یک تحویل داده شود.
5-4- گشایش پیشنهادها: زمان گشایش پیشنهادات مالی متعاقباً بصورت مکتوب به شرکت های تأیید صلاحیت شده اعلام خواهد شد.
6- نحوه دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه جهت دریافت اسناد مناقصه باید به پایگاه ملی مناقصات مراجعه نمایند.
7- سایر شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه:
7-1- کد خدمات عمومی و یا خدمات فضای سبز از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
7-2- ارائه کد اقتصادی، شناسه ملی و صورت های مالی حسابرسی شده (حسب مورد) سال 1396، اصل و کپی تعیین صلاحیت مندرج در بند 1-7، معرفی نامه و نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه به همراه مهر شرکت در اسناد مناقصه  الزامی می باشد
7-3- با توجه به ماهیت پروژه و حداقل تعداد مناقصه گران در انجام فرایند برگزاری مناقصه  تصمیم گیری خواهد شد. 
8- اطلاعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور و در سایت منطقه یک عملیات انتقال گاز به نشانی
www.nigc-zone1.ir  می باشد.
9- مناقصه گران محترم می بایست در صورتی که به هر دلیل موفق به شرکت در جلسه توجیهی نشدند با مراجعه به دبیرخانه امور پیمان ها، یک نسخه کپی صورتجلسه را از دبیرخانه دریافت و حتماً اصل صورتجلسه را مهر و امضاء نمایند. عدم همکاری در این زمینه به منزله دریافت و تأیید کلیه تغییرات احتمالی انجام شده در جلسه توجیهی می باشد.
10- گواهی اصالت امضاء صاحبان امضاء شرکت بهمراه اساسنامه وگواهی صلاحیت انجام کار و صورت های مالی حسابرسی شده در روز گشایش پاکات مالی می بایست ارائه گردد.
11- نظر به اینکه جهت انعقاد قرارداد، داشتن تایید صلاحیت ایمنی صادره از اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی الزامی است لذا پیمانکاران می بایست در روز گشایش پاکات مالی تایید صلاحیت مزبور را ارائه نمایند.
تلفن امور پیمان ها منطقه یک : 06152654511
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما