سه‌شنبه 1 بهمن 1398   15:35:17
مناقصه و مزایده
16:431397/12/8 چهارشنبه
فراخوان تجدید مناقصه عمومی/ یک مرحله ای / دونوبته

منطقه یک عملیات انتقال گاز در نظر دارد، مناقصه خرید Globe Valve16" تقاضای شماره  1571870042 را، از طریق برگزاری مناقصه عمومی به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید در صورت داشتن گواهی صلاحیت مندرج ذیل بند 6 جهت دریافت همزمان اسناد مناقصه و کاربرگ استعلام ارزیابی کیفی، به پایگاه ملی مناقصات مراجعه نمایند.
1- موضوع مناقصه: خرید Globe Valve16"
2- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز ایران - منطقه یک – امیدیه – میانکوه - صندوق پستی 315
3- مدت قرارداد: 60 روز شمسی
4- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 000/ 625/000 ریال ضمانت نامه بانکی مطابق با آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659هـ تاریخ 1394/09/22(واریز  وجه نقد به حساب سیبا بانک ملی به شماره حساب 2174632211009 و در وجه شرکت انتقال گازایران – منطقه یک انجام گیرد)
*تبصره: ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار برای مدت 3 ماه از آخرین تاریخ پایان بازگشت پاکات معتبر بوده و در صورت
درخواست دستگاه مناقصه گزار تا سه ماه دیگر  قابل تمدید باشد.
5- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها: 
1-5- محل و نحوه دریافت اسناد: متقاضیان شرکت در مناقصه  جهت دریافت اسناد مناقصه باید به پایگاه ملی مناقصات به آدرس
www.iets.mporg.ir مراجعه نمایند.
2-5- زمان توزیع اسناد مناقصه: توزیع اسناد مناقصه و کاربرگ استعلام ارزیابی کیفی بین مناقصه گران از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه کثیرالانتشار به مدت 7 روز کاری خواهد بود.
3-5- تحویل پیشنهادها: تحویل پیشنهادها دو هفته پس از آخرین روز توزیع اسناد خواهد بود که در دعوتنامه کتبی شرکت در مناقصه تاریخ دقیق آن اعلام خواهد شد که می بایست در مقابل اخذ رسید کتبی از سوی مناقصه گران به دبیرخانه رمز و محرمانه منطقه یک تحویل داده شود.
4-5- گشایش پیشنهادها: زمان گشایش پیشنهادات مالی متعاقباً بصورت مکتوب به شرکت های تأیید صلاحیت شده اعلام خواهد شد.
6- سایر شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه:
1-6- داشتن گواهینامه معتبر در زمینه تولید یا خرید و فروش مرتبط با موضوع مناقصه از مراجع ذیصلاح و همچنین جزء وندور لیست شرکت ملی نفت باشد. 
2-6- ارائه کد اقتصادی، شناسه ملی و گواهی اصالت امضا صاحبان امضا شرکت به همراه اساسنامه و صورت های مالی حسابرسی شده (حسب مورد) سال 1396
7- حداقل تعداد مناقصه گران  واجد شرایط  برای دعوت به مناقصه به تعداد پاکت های دریافت شده خواهد بود.
8- مناقصه گران محترم می بایست در صورتی که به هر دلیل موفق به شرکت در جلسه توجیهی نشدند با مراجعه به دبیرخانه امور پیمان ها، یک نسخه کپی صورتجلسه را از دبیرخانه دریافت و حتماً اصل صورتجلسه را مهر و امضاء نمایند. عدم همکاری در این زمینه به منزله دریافت و تأیید کلیه تغییرات احتمالی انجام شده در جلسه توجیهی می باشد.
9- مبلغ پیشنهادی مناقصه گر به مدت 3 ماه از زمان بازگشایی پاکات مالی معتبر می باشد و بنا به صلاحدید مناقصه گزار به مدت 3 ماه دیگر قابل تمدید است.
تلفن امور پیمانها منطقه یک : 06152654511
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما