دوشنبه 30 مهر 1397   14:45:35
مناقصه و مزایده
22:431396/7/15 شنبه
تعویض کلاس 13 کیلومتر از خط لوله انتقال گاز 20اینچ تبریز – ابراهیم آباد (( میاندوآب )) به مدت هیجده ماه تقویمی به صورت عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی همزمان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی همزمان
(شماره مناقصه: 87160005) ،( کد فراخوان در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات : 1501291)
 
نام و نشانی دستگاه مناقصه­گزار : شرکت انتقال گاز ایران (منطقه 8 عملیات انتقال گاز ) به نشانی تبریز- کیلومتر 15 جاده تبریز-آذرشهر- بعد از سه­راهی پالایشگاه - نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجایی- ساختمان مرکزی منطقه هشت عملیات انتقال گاز، سایت اینترنتی www.nigcdist8.ir

1 ـ موضوع و نوع مناقصه : تعویض کلاس 13 کیلومتر از خط لوله انتقال گاز 20 اینچ تبریز – ابراهیم آباد (( میاندوآب )) به مدت هیجده ماه تقویمی به صورت عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی همزمان.
2 ـ مبلغ برآورد اولیه: 938 246 195 52 ریال
3 ـ مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : دو میلیارد و سیصد و شصت و چهار میلیون ریال مطابق بند الف ماده 6 آیین نامه تضمین معاملات دولتی (تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 تاریخ 1394/09/22 )در وجه شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 8 عملیات انتقال گاز ).
4- آخرین مهلت اعلام آمادگی : روز سه شنبه مورخ 96/07/25   نامه اعلام آمادگی باید در دبیرخانه منطقه 8  عملیات انتقال گازثبت گردیده باشد.
5 ـ نحوه دریافت اسناد مناقصه و فرمها و مدارک ارزیابی کیفی : مناقصه­گران دارای مدارک زیر، حداکثر تا یک هفته پس از تاریخ نامه توزیع اسناد مناقصه فوق الذکر، میتوانند به آدرس مندرج در بند 6 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و در مهلت مقرر تکمیل و ارائه نمایند. مناقصه گران موظفند فرم های ارزیابی کیفی مناقصه را با مراجعه به سایت اینترنتی www.nigcdist8.ir دریافت و تکمیل نمایند.
5-1- نامه اعلام آمادگی با ذکر موضوع مناقصه ، شماره تلفن تماس ، شماره فکس و آدرس
5-2- کپی برابر اصل از مراجع ذیصلاح قانونی گواهی تایید صلاحیت معتبر پایه 4 در زمینه تاسیسات و تجهیزات و یا پایه 5 رشته نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت .
5-3- کپی برابر اصل از مراجع ذیصلاح قانونی گواهی تایید صلاحیت معتبرایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت.
5-4- کپی برابر اصل از مراجع ذیصلاح قانونی شناسه ملی ، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت.
5-5- کپی برابر اصل از مراجع ذیصلاح قانونی شماره اقتصادی ،ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت .
5-6- کپی برابر اصل از مراجع ذیصلاح قانونی صورتهای مالی حسابرسی شده سال 95 یا سال 94 ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت.
5-7-  اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزارریال به شماره حساب  5154530401006  نزد بانک سپه شعبه راه آهن تبریز کد 1072 
*بدیهی است پاکات قیمت  مناقصه گرانی گشایش خواهد یافت که حداقل امتیاز قابل قبول (شصت) را از ارزیابی کیفی مناقصه بدست آوردند .

6 ـ محل دریافت اسناد مناقصه و فرمها و مدارک ارزیابی کیفی: تبریز-کیلومتر پانزده جاده تبریز ـ آذرشهر ـ بعد از سه­راهی پالایشگاه ـ نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجایی ـ ساختمان مرکزی منطقه هشت عملیات انتقال گاز ـ امور پیمانها ـ طبقه اول- اتاق 204 و یا سایت اینترنتی به نشانی www.nigcdist8.ir .

7 ـ محل عودت و تحویل فرمها و مدارک ارزیابی کیفی: تبریز-کیلومترپانزده جاده تبریزـ آذرشهر ـ بعد از سه ­راهی پالایشگاه ـ نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجایی ـ ساختمان مرکزی منطقه هشت عملیات انتقال گاز- طبقه همکف- دفتر حراست شرکت انتقال گاز

8 ـ آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه فرم ها و مدارک ارزیابی کیفی : روز یکشنبه مورخ 96/08/21 ساعت 15  

9-زمان گشایش پاکات: گشایش پاکات پیشنهاد قیمت مناقصه گران حایز شرایط، به طور کتبی، متعاقباً اعلام خواهد شد.

10- پیش پرداخت : 15 درصد مبلغ اولیه پیمان در  بخش اجرایی و کالا و مصالح

11 ـ جهت کسب اطلاعات بیشتر و در صورت نیاز به توضیح فنی و اجرایی با شماره تلفن 31444360-041 و موارد پیمانی و اسنادی با شماره تلفن های 31444171-041 و فاکس 31444175-041 تماس حاصل فرمائید.
 
 
                                                                    روابط عمومی منطقه 8 عملیات انتقال گاز
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما