پنجشنبه 21 آذر 1398   18:22:49
مناقصه و مزایده
12:401398/7/14 يكشنبه
فراخوان مناقصه عمومی – یک مرحله ای با ازریابی کیفی

شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد تأمین خدمات خودرویی استیجاری با راننده ستاد  سال 99-98 را از طریق مناقصه عمومی به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید جهت دریافت همزمان اسناد مناقصه و استعلام ارزیابی کیفی همراه با اعلام آمادگی کتبی، فیش واریزی بابت هزینه اسناد و گواهی نامه های خواسته شده در بند 5 حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 98/07/21 به واحد امور پیمان ها مراجعه نمایند.
1) موضوع مناقصه: تأمین خدمات خودرویی استیجاری با راننده ستاد سال 99-98
2) محل، زمان و مهلت دریافت اسناد و تحویل پیشنهادها
2-1 ) محل دریافت اسناد: تهران – خیابان نلسون ماندلا (جردن)، بلوار اسفندیار پلاک 27 طبقه اول - امور پیمان ها
2-2 ) زمان و مهلت دریافت اسناد: توزیع اسناد مناقصه بین مناقصه گران ازتاریخ 98/07/16 الی 98/07/21 می باشد.
2-3) تحویل پیشنهادها: پیشنهادات حداکثر باید تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/08/08 در مقابل اخذ رسید کتبی به کمیسیون مناقصات تحویل گردد .
2-4) گشایش پاکات پیشنهاد قیمت روز یک شنبه مورخ 98/09/03 در کمیسیون مناقصات شرکت انتقال گاز ایران.
2-5) برآورد کلی مناقصه مبلغ  092،844 ،000 ، 39 ریال می باشد.
تذکر: در صورت تغییر تاریخ بازگشایی از طریق اطلاعیه کتبی، زمان گشایش پاکات به اطلاع مناقصه گران خواهد رسید.
3) نوع و مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار:
مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار 1،452،046،864  ریال متناسب با انواع تضمین های اعلام شــــده در ماده 6 آئین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50569 هـ  مورخ 94/9/22
4) هزینه اسنادمناقصه: مبلغ 000, 500 ریال بابت هزینه تهیه اسناد به شماره حساب شبا 15010000410109053233049 IR بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بنام شرکت انتقال گاز ایران واریز و فیش آن را ارائه نماید.
5) سایر شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه:
5-1)  توانایی ارائه ضمانت نامه انجام تعهدات به میزان 10% مبلغ اولیه پیمان.
5-2) ارائه گواهی صلاحیت معتبراز وزارت کار در رسته خدمات حمل و نقل، خدمات پشتیبانی عمومی و گواهی صلاحیت ایمنی.
5-3) برنده مناقصه موظف به ارائه کد اقتصادی، شناسه ملی، گواهی صلاحیت رتبه بندی و صورت های مالی حسابرسی شده می باشند.
6) اطلاعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور و در سایت shana.ir موجود می باشد.
7) جهت کسب اطلاعات بیشتربا شماره تلفن 81314328 -26353411  تماس حاصل نمایید.
پاکات پیشنهاد نرخ مناقصه گرانی بازگشایی خواهد شد که بر اساس آئین نامه اجرایی بند ج ماده 12قانون برگزاری مناقصات تائید صلاحیت شده باشد.
روابط عمومی شرکت انتقال گاز ایران
 
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما