شنبه 28 مهر 1397   08:26:42
مناقصه و مزایده
14:551397/3/7 دوشنبه
فراخوان مناقصه عمومی/دو مرحله ای /دونوبته

منطقه یک عملیات انتقال گاز در نظر دارد، مناقصه خرید قطعات توربین  EM85 را، از طریق برگزاری مناقصه عمومی به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید جهت دریافت همزمان اسناد مناقصه و کاربرگ استعلام ارزیابی کیفی ، به پایگاه  ملی مناقصات در صورت داشتن گواهی صلاحیت مندرج در بند 1-7 مراجعه نمائید.
1- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز ایران - منطقه یک – امیدیه – میانکوه - صندوق پستی 315
2- موضوع مناقصه: خرید قطعات توربین  EM85
3- مدت قرارداد:  3ماه  شمسی
4- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 353/500/000  ریال ضمانت نامه بانکی و یا رسید وجه نقدی به شماره حساب سیبا 2174632211009 و در وجه شرکت انتقال گازایران – منطقه یک
تذکر مهم: چک تضمینی بانکی بعنوان ضمانت نامه مزبور محسوب نمی شود.
5- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها: 
5-1- محل دریافت اسناد: پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور
5-2- زمان توزیع اسناد مناقصه: توزیع اسناد مناقصه و کاربرگ استعلام ارزیابی کیفی بین مناقصه گران از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه کثیرالانتشار به مدت 5 روز کاری خواهد بود.
5-3- تحویل پیشنهادها: تحویل پیشنهادها دو هفته پس از آخرین روز توزیع اسناد خواهد بود که در دعوتنامه کتبی شرکت در مناقصه تاریخ دقیق اعلام خواهد شد و نیز در مقابل اخذ رسید کتبی از سوی مناقصه گران به دبیرخانه رمز و محرمانه منطقه یک تحویل داده شود.
5-4- گشایش پیشنهادها: زمان گشایش پیشنهادات مالی متعاقباً بصورت مکتوب به شرکت های تأیید صلاحیت شده اعلام خواهد شد.
6- نحوه دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه جهت دریافت اسناد مناقصه باید به پایگاه ملی مناقصات مراجعه نمایند.
7- سایر شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه:
7-1- مجوز خرید و فروش یا تولید یا نمایندگی از ارگانهای ذیصلاح کشور
7-2- ارائه کد اقتصادی، شناسه ملی و صورت های مالی حسابرسی شده (حسب مورد) سال 1396، اصل و کپی تعیین صلاحیت مندرج در بند 1-7، معرفی نامه جهت گرفتن اسناد و نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه بهمراه مهر شرکت در اسناد مناقصه  الزامی می باشد
7-3- با توجه به ماهیت پروژه، حداقل تعداد مناقصه گران براساس قانون برگزاری مناقصات تعیین و تصمیم گیری خواهد شد.
8- اطلاعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور و در سایت منطقه یک عملیات انتقال گاز به نشانی
www.nigc-zone1.ir  می باشد.
9- مناقصه گران محترم می بایست در صورتی که به هر دلیل موفق به شرکت در جلسه توجیهی نشدند با مراجعه به دبیرخانه امور پیمان ها، یک نسخه کپی صورتجلسه را از دبیرخانه دریافت و حتماً اصل صورتجلسه را مهر و امضاء نمایند. عدم همکاری در این زمینه به منزله دریافت و تأیید کلیه تغییرات احتمالی انجام شده در جلسه توجیهی می باشد.
10- گواهی اصالت امضاء صاحبان امضاء شرکت بهمراه اساسنامه و گواهی صلاحیت انجام کار وصورت های مالی حسابرسی شده در روز گشایش پاکات مالی می بایست ارائه گردد.
11- نظر به اینکه جهت انعقاد قرارداد، داشتن تایید صلاحیت ایمنی صادره از اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی الزامی است لذا پیمانکاران می بایست در روز گشایش پاکات مالی تایید صلاحیت مزبور را ارائه نمایند.
تلفن امور پیمان ها منطقه یک : 06152654511
 
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما