سه‌شنبه 26 شهريور 1398   13:36:24
مناقصه و مزایده
10:481398/6/6 چهارشنبه
آگهی تمدید مناقصه عمومی – دو مرحله ای

تقاضای شماره : DP90/65718-70050-AO
P/F Ball  Valve 42”
شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد تامین  اقلام تقاضای فوق را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای پس از ارزیابی کیفی به تامین کنندگان واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید:
1- مناقصه گزار: ستاد شرکت انتقال گاز ایران- واقع در تهران خیابان ولی عصر – تقاطع نیایش (آیت ا... هاشمی رفسنجانی) - بلوار اسفندیار پلاک 27.
2- مدت تحویل کالا :حداکثر مدت زمان تحویل کالای موضوع تقاضا حداکثر 18  ماه میباشد.
3- فروش اسناد مناقصه از تاریخ 1398/06/10 تا آخر وقت اداری 1398/06/13 و به صورت حضوری و در قبال ارائه رسید معتبر واریز مبلغ و معرفی نامه تحویل می گردد.
4- میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 5% مبلغ ارزی یا معادل ریالی آن براساس نرخ تسعیر سامانه نظارت ارز سنا در زمان تسلیم ضمانتنامه به صورت یک یا ترکیبی از تضامین معتبر در آئین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1394/09/22.
5- توانایی تهیه و تسلیم ضمانتنامه حسن انجام تعهدات به میزان 10 درصد کل مبلغ پیشنهادی (در صورت برنده  شدن).
6- میزان پیش پرداخت: حداکثر 15% مبلغ پیشنهادی در برابر ارایه ضمانت نامه معتبر بانکی

مناقصه گران می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه پس از واریز مبلغ 70,000 ریال به شماره حساب 4101090530233049 (شماره شبا 150100004101090530233049IR) نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام شرکت انتقال گاز ایران به همراه معرفی نامه به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
((تهران خیابان ولی عصرتقاطع نیایش (آیت ا... هاشمی رفسنجانی) - بلوار اسفندیار پلاک 27 - اداره خریدهای داخلی/تلفن 81314108))
قابل ذکر می باشد مبلغ واریزی 70/000 ریالی می بایست به صورت فیش بانکی معتبر ارائه گردد و سایر موارد (اینترنتی/دستگاه خود پرداز و ....) مورد تائید نمی باشد.
ضمناً به اطلاع می رساند:    
الف) بازگشایی پاکات در محل برگزاری کمیسیون مناقصات ستاد شرکت انتقال گاز خواهد بود و زمان بازگشایی متعاقباً اعلام خواهد شد.
ب) شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف این شرکت طبق ماده 10 آیین نامه معاملات دولتی می باشد.
ج) دستگاه مناقصه گذار در صورت عدم رعایت مفاد قانون و آیین نامه ها میتواند نسبت به رد پیشنهادات واصله اقدام نماید.
هـ) پیشنهادات بایستی تا پایان وقت اداری ساعت 16تاریخ 1398/06/23 به کمیسیون مناقصات تحویل گردیده و پیشنهادات ارائه شده می بایست به مبلغ مشخص و یا براساس درصد کسر یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده تعیین و با سه ماه اعتباردر پاکات لاک و مهر شده تسلیم گردد.
و)  مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی شرکت انتقال گاز به بخش آگهی - مناقصه ها٬ مراجعه و یا با شماره تلفن 81314108  شرکت انتقال گاز تماس حاصل نمایند.
www.nigc-nigtc.ir
www.shana.ir                                                                                                                                                                                                                                                  روابط عمومی شرکت انتقال گاز ایران
 
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما