دوشنبه 18 آذر 1398   22:11:31
مناقصه و مزایده
12:011398/4/24 دوشنبه
آگهی مناقصه و شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران

منطقه دو عملیات انتقال گاز درنظر دارد نصب صاعقه گیر و تجهیزات حفاظت صاعقه گیر ثانویه  تاسیسات تقویت فشار گاز  پتاوه 2 را پس از ارزیابی کیفی به پیمانکاران دارای صلاحیت واگذار نماید، لذا متقاضیانی که واجد شرایط اعلام شده باشند، می توانند درخواست کتبی خود را به همراه مدارک مورد نیاز جهت اعلام آمادگی حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم به دفتر امور پیمان های منطقه دو عملیات انتقال گاز ارایه نمایند.
اطلاعات مناقصه: 
1) دستگاه مناقصه گزار:‌ شرکت انتقال گاز ایران - منطقه دو عملیات انتقال گاز
2) مدت اجرای پیمان: 12 ماه  شمسی
3) مکان اجرای‌ پروژه:  تاسیسات تقویت فشار گاز پتاوه 2
4) مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1,533,750,000 ریال
5) پیمانکار بایستی توانایی ارایه ضمانت نامه های شرکت در فرآیند ارجاع کار، انجام تعهدات و پیش پرداخت (مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت50659 هـ‌. مورخ 94/9/22 هیات محترم وزیران) را دارا باشد.
6) محل دریافت فرم های استعلام ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه: کیلومتر 17 جاده اصفهان – نجف آباد منطقه دو عملیات انتقال گاز – امور پیمان ها - تلفکس: 36281413-031
7) مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1398/05/05 به مدت دو روز کاری
8) زمان عودت فرمهای استعلام ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه: ساعت 12:00 روز 1398/05/20
9) زمان گشایش پیشنهادها: 1398/06/05
10) محل گشایش پیشنهاد قیمت‌: کیلومتر 17 جاده اصفهان – نجف آباد منطقه دو عملیات انتقال گاز
11) فرایند مناقصه: عمومی - یک مرحله ای – ارزیابی کیفی
12) مدت اعتبار پیشنهادات: حداقل 3 ماه شمسی
13) قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.
(اسناد ارزیابی کیفی و پیشنهاد مالی همزمان توزیع و جمع آوری می گردد.)
ضمناً هزینه اسناد مناقصه به عهده برنده خواهد بود.
شرایط و مدارک مورد نیاز متقاضیان
 ارایه گواهینامه معتبر اصل/ برابراصل شامل: تایید صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداقل پایه پنج رشته برق و یا پروانه معتبر از مراجع صلاحیتدار در زمینه خدمات موضوع پیمان
 گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران
 کد اقتصادی
 شناسة ملی
 گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده
 گواهی امضای مجاز و تعهدآور صاحبان امضا براساس آگهی آخرین تغییرات معتبر
ضمناً آگهی فوق در سایت های ذیل نیز قابل مشاهده می باشد.
WWW. SHANA.IR
WWW. NIGC-NIGTC. IR
WWW. NIGC-DIST2. IR
http://iets.mporg.ir
روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز
تاریخ انتشار نوبت اول:  1398/04/24  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/04/25
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما