سه‌شنبه 21 آبان 1398   06:07:27
مناقصه و مزایده
11:081398/2/22 يكشنبه
فراخوان مناقصه عمومی شماره 78980112 (یک مرحله ای)

منطقه شش عملیات انتقال گاز در نظردارد مناقصه احداث دیوار پیش ساخته بتنی حصار ایستگاه شیر بین راهی کیلومتر 32 خط لوله 20 اینچ سوزارا از طریق مناقصه عمومی به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی همراه با اعلام آمادگی کتبی و گواهی های خواسته شده در بند 5 حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/02/29 به واحد امور پیمانهای منطقه مراجعه نموده و یا اعلام آمادگی را به شماره شماره 33671267-076 (32196075 پیگیری) نمابر نمائید.
 ضمنا" مناقصه گران می توانند ضمن اعلام آمادگی کتبی، جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس
www.nigc-dist6.irمراجعه و پس از دریافت فرم های مربوطه نسبت به تکمیل انها اقدام و طبق بند 3-3 ذیل تحویل نمایند.
1) نام و نشانی مناقصه گزار: منطقه 6 عملیات انتقال گاز به نشانی: بندرعباس، روبروی پلیس راه میناب/ بندر، فرعی سمت راست، کیلومتر2
2) موضوع مناقصه: مناقصه احداث دیوار پیش ساخته بتنی حصار ایستگاه شیر بین راهی کیلومتر 32 خط لوله 20 اینچ سوزا
3) محل، زمان و مهلت دریافت اسناد و تحویل پیشنهادها :
1-3 محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: بندرعباس، روبروی پلیس راه میناب/ بندر، فرعی سمت راست، کیلومتر2، امور پیمانها.
2-3 زمان و مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی: توزیع اسناد ارزیابی کیفی بین مناقصه گران از تاریخ 98/02/21 الی 98/02/29 می باشد.
3-3 مهلت تحویل مدارک ارزیابی کیفی: حداکثر باید تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/03/12 به امور پیمانها تحویل گردد.
4-3 گشایش پیشنهادها: پیشنهادها روز چهار شنبه مورخ  98/04/12 در منطقه شش عملیات انتقال گاز  به نشانی قید شده در بند یک، گشایش خواهند یافت.
تذکر: در صورت تغییر تاریخ بازگشایی از طریق اطلاعیه کتبی، زمان گشایش پاکات به اطلاع مناقصه گران خواهد رسید.
4) نوع و مبلغ ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار:
مبلغ ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار 333/400/000 ریال متناسب با انواع تضمین های اعلام شده در آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت50569 هـ مورخ 94/09/22
5) سایر شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه: 
1-5- توانایی ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان 5 % بار مالی پیمان در صورت برنده شدن، متناسب با انواع تضمین های اعلام شده در آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت50569 هـ مورخ 94/09/22
2-5- ارائه گواهی صلاحیت معتبر رسته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه
3-5-  برنده مناقصه موظف به ارائه کد اقتصادی ، شناسه ملی و گواهی صلاحیت ایمنی در امور پیمانکاری می باشند.
4-5- دارا بودن ظرفیت آزاد معادل 6/667/965/995 ریال
6) قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
 7)مناقصه گران ابتدا بر اساس آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات ارزیابی کیفی شده و  پس از کسب حداقل امتیاز لازم در فرآیند ارزیابی کیفی، اسناد مناقصه به مناقصه گران تأئید صلاحیت شده تحویل خواهد شد.
8) اطلاعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور با کد فراخوان 3200338 و سایت  shana.ir موجود می باشد
 تلفن تماس: 6012و 32196072 -076                                             
روابط عمومی منطقه شش عملیات انتقال گاز                                                           
 
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما