پنجشنبه 27 تير 1398   16:56:12
مناقصه و مزایده
09:391397/6/14 چهارشنبه
آگهی ارزیابی کیفی غیر همزمان پیمانکاران (شناسایی پیمانکار) در مناقصه عمومی یک مرحله ای

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز ایران (منطقه 8 عملیات انتقال گاز) به نشانی تبریز - کیلومتر 15 جاده تبریز - آذرشهر - بعد از سه راهی پالایشگاه – نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجایی - ساختمان مرکزی منطقه هشت عملیات انتقال گاز، سایت اینترنتی www.nigcdist8.ir
1ـ موضوع و نوع مناقصه: تهیه و طبخ غذای کارکنان تبریز، به صورت عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی غیر همزمان، به مدت یکسال شمسی.
2ـ مبلغ برآورد اولیه: 000 000 9000ریال
3- قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
4ـ مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 000 000 450 ریال مطابق بند الف ماده 6 آیین نامه تضمین معاملات دولتی (تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 تاریخ 1394/09/22) در وجه شرکت انتقال گاز ایران (منطقه 8 عملیات انتقال گاز)
5ـ نحوه دریافت فرم ها و مدارک ارزیابی کیفی: مناقصه گران دارای مدارک ذیل میتوانند به آدرس مندرج در بند 6 مراجعه و فرم ها و مدارک ارزیابی کیفی را دریافت، و در مهلت مقرر تکمیل و ارائه نمایند.
5-1- نامه اعلام آمادگی با ذکر موضوع مناقصه، شماره تلفن، فکس، همراه و آدرس.
5-2- کپی گواهی تایید صلاحیت معتبر در زمینه آشپزخانه و رستوران از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت.
5-3- کپی گواهی تایید صلاحیت معتبر ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت.
5-4- کپی شناسه ملی، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت
5-5- کپی شماره اقتصادی ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت.
5-6- هزینه فروش اسناد به مبلغ سیصد هزار ریال در هنگام توزیع اسناد مناقصه اخذ خواهد گردید.
*بدیهی است منطقه هشت عملیات انتقال گاز پس از بررسی اسناد و مدارک ارزیابی کیفی مناقصه گران، نسبت به توزیع اسناد بین مناقصه گرانی که حداقل امتیاز قابل قبول را بدست آوردند اقدام خواهد کرد.
6ـ محل دریافت فرم ها و مدارک ارزیابی کیفی: تبریز - کیلومتر پانزده جاده تبریز ـ آذرشهر ـ بعد از سه راهی پالایشگاه ـ نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجایی ـ ساختمان مرکزی منطقه هشت عملیات انتقال گاز ـ امور پیمان ها ـ طبقه اول - اتاق 202/1 و یا سایت اینترنتی به نشانی
www.nigcdist8.ir  (شرکت هایی که مدارک را از سایت دریافت می کنند متعهد می باشند نامه اعلام آمادگی خود را حداکثر تا مهلت ذکر شده در بند 8 در دبیر خانه منطقه ثبت نمایند. هم چنین قبل و یا حین ارسال اسناد ارزیابی، سایر مدارک ذکر شده در بند 5 را به امور پیمان های منطقه تحویل دهند.
7ـ محل عودت و تحویل فرمها و مدارک ارزیابی کیفی: تبریز - کیلومتر پانزده جاده تبریز ـ آذرشهر ـ بعد از سه راهی پالایشگاه ـ نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجایی ـ ساختمان مرکزی منطقه هشت عملیات انتقال گاز - طبقه اول - دفتر امور پیمان ها.
8ـ آخرین مهلت اعلام آمادگی، دریافت فرم ها و مدارک ارزیابی کیفی: روز یکشنبه مورخ 1397/06/25 ساعت 16
9ـ آخرین مهلت عودت فرم ها و مدارک ارزیابی کیفی: روز یکشنبه مورخ 1397/07/08 ساعت 16
10ـ زمان تحویل، عودت اسناد مناقصه و گشایش پاکات پیشنهاد قیمت مناقصه گران حائز شرایط، از طریق دعوت نامه، متعاقباً اعلام خواهد شد.
11ـ جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 31444174-041 و یا دورنگار 31444175-041 تماس حاصل فرمایید.

                                                                                         روابط عمومی منطقه 8 عملیات انتقال گاز
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما