پنجشنبه 27 تير 1398   16:18:33
مناقصه و مزایده
16:431397/9/28 چهارشنبه
فراخوان مناقصه عمومی/ یک مرحله ای / دونوبته

منطقه یک عملیات انتقال گاز در نظر دارد، مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای تاسیسات تنگ پیرزال را، از طریق برگزاری مناقصه عمومی به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید درصورت داشتن گواهی صلاحیت مندرج در بند 1-6 جهت دریافت همزمان اسناد مناقصه و کاربرگ استعلام ارزیابی کیفی، به پایگاه ملی مناقصات مراجعه نمائید.
1- موضوع مناقصه: تهیه، طبخ و توزیع غذای تاسیسات تنگ پیرزال
2- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز ایران - منطقه یک – امیدیه – میانکوه - صندوق پستی 315
3- مدت قرارداد: 365 روز شمسی
4- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 185/ 701/504ریال ضمانت نامه بانکی  مطابق با آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659هـ تاریخ 1394/09/22 (واریز  وجه نقد به حساب سیبا بانک ملی به شماره حساب 2174632211009 و در وجه شرکت انتقال گازایران – منطقه یک انجام گیرد)
*تبصره: ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار برای مدت 3ماه از اخرین تاریخ پایان بازگشت پاکات  معتبر بوده و در صورت درخواست دستگاه مناقصه گزار تا سه ماه دیگر قابل تمدید باشد.
5- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها: 
5-1- محل و نحوه  دریافت اسناد: متقاضیان شرکت در مناقصه جهت دریافت اسناد مناقصه باید به پایگاه ملی مناقصات به آدرس
www.iets.mporg.ir مراجعه نمایند.
5-2- زمان توزیع اسناد مناقصه: توزیع اسناد مناقصه و کاربرگ استعلام ارزیابی کیفی بین مناقصه گران از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه کثیرالانتشار به مدت 5 روز کاری خواهد بود.
5-3- تحویل پیشنهادها: تحویل پیشنهادها دو هفته پس از آخرین روز توزیع اسناد خواهد بود که در دعوتنامه کتبی شرکت در مناقصه تاریخ دقیق آن اعلام خواهد شد که می بایست در مقابل اخذ رسید کتبی از سوی مناقصه گران به دبیرخانه رمز و محرمانه منطقه یک تحویل داده شود.
5-4- گشایش پیشنهادها: زمان گشایش پیشنهادات مالی متعاقباً بصورت مکتوب به شرکت های تأیید صلاحیت شده اعلام خواهد شد.
6- سایر شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه:
6-1- ارائه گواهی صلاحیت انجام کار در امور آشپزخانه و رستوران از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
6-2- ارائه کد اقتصادی، شناسه ملی و گواهی اصالت امضا صاحبان  امضا شرکت به همراه اساسنامه و صورت های مالی حسابرسی شده (حسب مورد) سال 1396
7-3- با توجه به ماهیت پروژه، حداقل تعداد مناقصه گران براساس صلاحدید کمیسیون مناقصات تعیین و تصمیم گیری خواهد شد.
 8- مناقصه گران محترم می بایست در صورتی که به هر دلیل موفق به شرکت در جلسه توجیهی نشدند با مراجعه به دبیرخانه امور پیمان ها، یک نسخه کپی صورتجلسه را از دبیرخانه دریافت و حتماً اصل صورتجلسه را مهر و امضاء نمایند. عدم همکاری در این زمینه به منزله دریافت و تأیید کلیه تغییرات احتمالی انجام شده در جلسه توجیهی می باشد.
9- نظر به اینکه جهت انعقاد قرارداد، داشتن تایید صلاحیت ایمنی صادره از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی است لذا پیمانکاران می بایست در روز گشایش پاکات مالی تایید صلاحیت مزبور را ارائه نمایند.
10- مبلغ پیشنهادی مناقصه گر به مدت 3 ماه از زمان بازگشایی پاکات مالی معتبر می باشد و بنا به صلاحدید مناقصه گزار به مدت 3 ماه دیگر قابل تمدید است.
تلفن امور پیمان ها منطقه یک: 0615265451
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما