دوشنبه 30 مهر 1397   14:06:24
اطلاعیه ها
16:191396/10/9 شنبه
فراخوان مناقصه عمومی/ یک مرحله ای / دو نوبته

منطقه یک عملیات انتقال گاز در نظر دارد، مناقصه تامین خدمات پشتیبانی تاسیسات منطقه یک را، از طریق برگزاری مناقصه عمومی به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید، جهت دریافت همزمان اسناد مناقصه و کاربرگ استعلام ارزیابی کیفی و فنی، همراه با نامه اعلام آمادگی، فیش واریزی بابت خرید اسناد مناقصه و گواهی صلاحیت خواسته شده در بند 1-7 به محل دریافت اسناد مراجعه نمائید.
1- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز ایران - منطقه یک – امیدیه – میانکوه -صندوق پستی 315
2- موضوع مناقصه: تامین خدمات پشتیبانی تاسیسات منطقه یک
3- مدت قرارداد: 365 روز  شمسی
4- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 2/714/633/847 ریال ضمانت ­نامه بانکی و یا رسید وجه نقدیبه شماره حساب سیبا2174632211009 و در وجه شرکت انتقال گازایران – منطقه یک
تذکرمهم: چک تضمینی بانکی بعنوان ضمانت­نامه مزبور محسوب نمی­شود.
5- محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها: 
5-1- محل دریافت اسناد: امور پیمانها – منطقه یک عملیات انتقال گاز
5-2- زمان توزیع اسناد مناقصه: توزیع اسناد مناقصه و کاربرگ استعلام ارزیابی کیفی بین مناقصه گران از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه کثیرالانتشار به مدت 5روز کاری خواهد بود.
5-3- تحویل پیشنهادها: تحویل پیشنهادها دو هفته پس از آخرین روز توزیع اسناد خواهد بودکه در دعوتنامه کتبی شرکت در مناقصه تاریخ دقیق اعلام خواهد شد و نیز در مقابل اخذ رسید کتبی از سوی مناقصه ­گران به دبیرخانه رمز و محرمانه منطقه یک تحویل داده شود.
5-4- گشایش پیشنهادها: زمان گشایش پیشنهادات مالی متعاقباً بصورت مکتوب به شرکتهای تأیید صلاحیت شده اعلام خواهد شد.
6-نحوه دریافت اسناد مناقصه و هزینه آن: متقاضیان شرکت در مناقصه جهت دریافت اسناد مناقصه باید مبلغ 150.000 ریال بابت هزینه اسناد به حساب منطقه یک عملیات انتقال گاز واریز و بهمراه رسید وجه واریزی به نشانی قید شده در بند 1-5 مراجعه نمایند.
7- سایر شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه:
7-1- ارائه کد خدمات عمومی و تعمیر نگهداری ساختمان و ماشین آلات از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
7-2- ارائه کد اقتصادی، شناسه ملی و صورت های مالی حسابرسی شده (حسب مورد) سال 1396، اصل و کپی تعیین صلاحیت مندرج در بند 1-7، معرفی نامه جهت گرفتن اسناد و نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه بهمراه مهر شرکت.
7-3- با توجه به ماهیت پروژه، حداقل تعداد مناقصه گران براساس قانون برگزاری مناقصات تعیین و تصمیم گیری خواهد شد.
8- اطلاعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور و در سایت منطقه یک عملیات انتقال گاز به نشانی www.nigc-zone1.ir  می باشد.
9- مناقصه گران محترم می­بایست در صورتی که به هر دلیل موفق به شرکت در جلسه توجیهی نشدند با مراجعه به دبیرخانه امور پیمانها، یک نسخه کپی صورتجلسه را از دبیرخانه دریافت و حتماً اصل صورتجلسه را مهر و امضاء نمایند. عدم همکاری دراین زمینه به منزله دریافت و تأیید کلیه تغییرات احتمالی انجام شده در جلسه توجیهی می باشد.
10- گواهی اصالت امضاء صاحبان امضاء شرکت بهمراه اساسنامه و گواهی صلاحیت انجام کار در روز گشایش پاکات مالی تایید صلاحیت مزبور را ارائه نمایند.
11- نظر به اینکه جهت انعقاد قرارداد، داشتن تایید صلاحیت ایمنی صادره از اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی الزامی است لذا پیمانکاران می­بایست در روز گشایش پاکات مالی تایید صلاحیت مزبور را ارائه نمایند.
تلفن امور پیمانها منطقه یک : 06152654511
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما