پنجشنبه 27 دي 1397   13:10:28
اطلاعیه ها
09:371397/2/19 چهارشنبه
آگهی مناقصه ، شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران

منطقه دو عملیات انتقال گاز در نظر دارد پایش یکصد سرجوش خط لوله سوم سراسری (56 اینچ) حد فاصل کیلومتر 501+786 الی  489+789  را پس از ارزیابی کیفی به پیمانکاران دارای صلاحیت واگذار نماید، لذا متقاضیانی که واجد شرایط اعلام شده باشند، می توانند درخواست کتبی خود را به همراه مدارک مورد نیاز جهت اعلام آمادگی حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم به دفتر امور پیمان های منطقه دو عملیات انتقال گاز ارایه نمایند.
اطلاعات مناقصه: 
1) دستگاه مناقصه گزار:‌ منطقه دو عملیات انتقال گاز
2) مدت اجراء پیمان: 100 روز  شمسی
3) مکان اجرای‌ پروژه:  استان مرکزی – محدوده شهر دلیجان
4) مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  201.600.000 ریال
5) پیمانکار بایستی توانایی ارایه ضمانتنامه های انجام تعهدات و شرکت در فرآیند ارجاع کار (مطابق با یکی از موارد درج شده در آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت50659 هـ‌. مورخ 94/9/22 هیات محترم وزیران) را دارا باشد.
6) محل دریافت فرم های استعلام ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه: کیلومتر 17 جاده اصفهان – نجف آباد منطقه دو عملیات انتقال گاز – امور پیمان ها - تلفکس: 36281413-031
7) مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ  97/2/29 به مدت 3 روز
8) زمان عودت فرم های استعلام ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه: ساعت 12 روز شنبه 97/3/19
9) زمان گشایش پیشنهادها: 97/4/5
10) محل گشایش پاکات پیشنهاد قیمت‌: کیلومتر 17 جاده اصفهان – نجف آباد منطقه دو عملیات انتقال گاز
11) فرایند مناقصه: عمومی - یک مرحله ای – ارزیابی کیفی
12) مدت اعتبار پیشنهادات :  حداقل 3 ماه شمسی
(اسناد ارزیابی کیفی و پیشنهاد مالی همزمان توزیع و جمع آوری می گردد)
ضمناً هزینه اسناد مناقصه بعهده برنده خواهد بود.
شرایط و مدارک مورد نیاز متقاضیان
 ارایه گواهینامه معتبر اصل/ برابراصل شامل: تایید صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  حداقل پایه 5رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت گاز  و یا پروانه معتبر از مراجع صلاحیت دار در زمینه خدمات موضوع پیمان - گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران
 کد اقتصادی
 شناسة ملی
 گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده
 گواهی امضاء مجاز و تعهد آور صاحبان امضاء براساس آگهی آخرین تغییرات معتبر
 مدارک ارزیابی کیفی شامل: توان مالی، تجربه مرتبط، حسن سابقه کافی، توان تجهیزاتی، توان فنی - برنامه ریزی و الزمات HSE برای اجرای موضوع پیمان
ضمناً  آگهی فوق در سایت های ذیل نیز قابل مشاهده می باشد.
WWW. SHANA.IR  
WWW. NIGC-NIGTC. IR 
WWW. NIGC-DIST2. IR
http://iets.mporg.ir
روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز
              تاریخ انتشار نوبت اول :1397/02/18                              تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/02/19
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما