دوشنبه 18 آذر 1398   22:10:48
اطلاعیه ها
15:181398/4/18 سه‌شنبه
فراخوان مناقصه شماره س – 98 - 14 (عمومی/ یک مرحله ای)

منطقه پنج عملیات انتقال گاز در نظردارد خدمات "موضــوع بند یک" را  از  طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از مناقصه گران واجد شرائط دعوت بعمل می آید جهت دریافت همزمان اسناد مناقصه و کاربرگ استعلام ارزیابی کیفی، همراه با نامه اعلام آمادگی، فیش واریزی بابت خرید اسناد و مستندات ماده 8؛ به نشانی قید شده در "ماده 2" مراجعه نمایند. ارسال اعلام آمادگی به شماره 07138407776  (پیگیری نمابر 07138132631) امکان پذیر می باشد.
1- موضوع مناقصه : " احداث دیوار حائل بتنی در کیلومتر135 مسیر خط لوله "16 بید بلند – پتروشیمی در محدوده مرکز بهره برداری خطوط لوله نورآباد    "
2- نام و نشانی مناقصه گزار: شیراز - بزرگراه امام خمینی (کمربندی احمدآباد) - حدفاصل شهرک فرهنگیان و فرزانگان - منطقه پنج عملیات انتقال گاز  - امور پیمان ها
3- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عبارتست از   303.091.380  ( سیصد و سه میلیون و نود و یک هزار و سیصد و هشتاد) ریال که براساس تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/09/22 هیات وزیران بصورت یک یا ترکیبی از تضامین زیر به کارفرما تسلیم می گردد:
الف) ضمانت نامه بانکی یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
ب) اصل فیش واریز وجه نقد به شماره حساب  7846330015 بانک تجارت شعبه دانشگاه شیراز بنام منطقه 5 عملیات انتقال گاز
پ) ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران
ج) اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)
چ) وثیقه ملکی معادل 85% ارزش کارشناسی رسمی آن
ح) ضمانت نامه های صادره توسط صندوق ضمانت دولتی که بموجب قانون تاسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.
 تبصره یک: ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار برای مدت سه ماه معتبر بوده و در صورت درخواست دستگاه مناقصه گزار تا سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد.
4-  مبلغ برآورد اولیه مناقصه : 6.061.827.599 ریال بر اساس فهرست بهای سال 1398 سازمان برنامه و بودجه
5- تـاریخ و مهـلت مواعد زمانی مناقصه :
1-5) تاریخ و مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه/کاربرگ استعلام ارزیابی کیفی از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98/04/24 می باشد.
2-5) عودت اسناد "استعلام ارزیابی کیفی": پاکت حاوی اسناد یادشده تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 98/05/07 در مقابل اخذ رسید کتبی به امور پیمان ها، تحویل داده می شود.
3-5) "مکان و زمان جلسه توضیح و تشریح اسناد" و همچنین هماهنگی "مکان و زمان بازدید از محل اجرای عملیات موضوع پیمان" برای مناقصه گران "حائز صلاحیت در فرآیند ارزیابی کیفی" در دعوتنامه تعییــن و به اطلاع می رسد.
4-5) مهلت عودت تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار، اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت و گشایش پیشنهادها: پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تعیین مناقصه گران حائز صلاحیت مراتب از طریق دعوتنامه اطلاع رسانی شده و طی آن مهلت، مکان و زمان ارائه "تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار"، "اسناد مناقصه" و "پاکت پیشنهاد قیمت" اطلاع رسانی خواهد شد.
6- هزینه دریافت اسناد مناقصه عبارتست از  600/000  (ششـصد هزار) ریال که می بایـست در مقابل رسید کتبی به واحد خزانه کارفرما پرداخت نمایند.
7- مدت اعتبار پیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها از آخرین روز مجاز ارائه پیشنهاد (روز بازگشایی پاکت های مالی) سه ماه می باشد که بنا به صلاحدید مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر تمدید خواهد شد.
8- سایر شرایط و مستندات لازم مناقصه گران برای دریافت اسناد مناقصه :
1-8) توانایی ارائه تضامین لازم براساس تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/09/22 هیات وزیران
2-8) رتبه معتبر پایه 5 در رشته ابنیه یا رتبه معتبر پایه 5 در رشته راه از سازمان برنامه و بودجه و گواهی صلاحیت معتبر ایمنی امور پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمان عودت مدارک  استعلام ارزیابی کیفی و همچنین در مرحله گشایش پاکات و انعقاد قرارداد الزامی است.
3-8)ارائه کد اقتصادی، شناسنامه ملی، گواهی ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده، اساسنامه، آگهی تاسیس، تغییرات شرکت .
9- اطلاعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور با کد فراخوان  3205575 - و سایت www.nigc-dist5.ir   قابل رؤیت می باشد.
تلفن تماس: 07138132310  یا  07138132319
نوبت اول:     یکشنبه              1398/04/16
نوبت دوم:    سه شنبه           1398/04/18         
روابط عمومی منطقه 5 عملیات انتقال گاز
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما