پنجشنبه 27 دي 1397   13:55:03
اطلاعیه ها
16:241396/10/9 شنبه
فراخوان مناقصه عمومی/ یک مرحله ای / دو نوبته

منطقه یک عملیات انتقال گاز در نظر دارد، مناقصه تعمیر و نگهداری سیستم های برودتی و سرمایشی را، از طریق برگزاری مناقصه عمومی به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید، جهت دریافت همزمان اسناد مناقصه و کاربرگ استعلام ارزیابی کیفی و فنی، همراه با نامه اعلام آمادگی،فیش واریزی بابت خرید اسناد مناقصه و گواهی صلاحیت خواسته شده در بند 1-7 به محل دریافت اسناد مراجعه نمائید.
1- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز ایران - منطقه یک – امیدیه – میانکوه -صندوق پستی 315
2- موضوع مناقصه: تعمیر و نگهداری سیستم های برودتی و سرمایشی
3- مدت قرارداد: 365 روز  شمسی
4- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 405/000/000 ریال ضمانت­نامه بانکی و یا رسید وجه نقدیبه شماره حساب سیبا 2174632211009 و در وجه شرکت انتقال گازایران – منطقه یک
تذکرمهم: چک تضمینی بانکی بعنوان ضمانت­نامه مزبور محسوب نمی­شود.
5- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها: 
5-1- محل دریافت اسناد: امور پیمانها – منطقه یک عملیات انتقال گاز
5-2- زمان توزیع اسناد مناقصه: توزیع اسناد مناقصه و کاربرگ استعلام ارزیابی کیفی بین مناقصه گران از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه کثیرالانتشار به مدت 5 روز کاری خواهد بود.
5-3- تحویل پیشنهادها:تحویل پیشنهادها دوهفته پس از آخرین روزتوزیع اسناد خواهد بودکه در دعوتنامه کتبی شرکت در مناقصه تاریخ دقیق اعلام خواهد شد و نیز در مقابل اخذ رسید کتبی از سوی مناقصه­گران به دبیرخانه رمز و محرمانه منطقه یک تحویل داده شود.
5-4- گشایش پیشنهادها: زمان گشایش پیشنهادات مالی متعاقباً بصورت مکتوب به شرکتهای تأیید صلاحیت شده اعلام خواهد شد.
6-نحوه دریافت اسناد مناقصه و هزینه آن: متقاضیان شرکت در مناقصه جهت دریافت اسناد مناقصه باید مبلغ 150.000 ریال بابت هزینه اسناد به حساب منطقه یک عملیات انتقال گاز واریز و بهمراه رسید وجه واریزی به نشانی قید شده در بند 1-5 مراجعه نمایند.
7- سایر شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه:
7-1- ارائه کد تعمیر ونگهداری و تاسیسات و ساختمان از اداره کار، رفاه و تامین اجتماعی و یا پایه 5 تاسیسات و تجهیزات از استانداری
7-2- ارائه کد اقتصادی، شناسه ملی و صورت های مالی حسابرسی شده (حسب مورد) سال 1396، اصل و کپی تعیین صلاحیت مندرج در بند 1-7، معرفی نامه جهت گرفتن اسناد و نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه بهمراه مهر شرکت.
7-3- با توجه به ماهیت پروژه، حداقل تعداد مناقصه گران براساس قانون برگزاری مناقصات تعیین و تصمیم گیری خواهد شد.
8- اطلاعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور و در سایت منطقه یک عملیات انتقال گاز به نشانی www.nigc-zone1.ir  می باشد.
9- مناقصه گران محترم می­بایست در صورتی که به هر دلیل موفق به شرکت در جلسه توجیهی نشدند با مراجعه به دبیرخانه امور پیمانها، یک نسخه کپی صورتجلسه را از دبیرخانه دریافت و حتماً اصل صورتجلسه را مهر و امضاء نمایند.عدم همکاری دراین زمینه به منزله دریافت و تأیید کلیه تغییرات احتمالی انجام شده در جلسه توجیهی می باشد.
10- گواهی اصالت امضاء صاحبان امضاء شرکت بهمراه اساسنامه و گواهی صلاحیت انجام کار در روز گشایش پاکات مالی تایید صلاحیت مزبور را ارائه نمایند.
11- نظر به اینکه جهت انعقاد قرارداد، داشتن تایید صلاحیت ایمنی صادره از اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی الزامی است لذا پیمانکاران می­بایست در روز گشایش پاکات مالی تایید صلاحیت مزبور را ارائه نمایند.
تلفن امور پیمانها منطقه یک : 06152654511
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما