دوشنبه 5 فروردين 1398   02:34:05
اطلاعیه ها
14:591397/8/6 يكشنبه
آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88770003

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: تهیه مواد اولیه و طبخ غذای گرم کارکنان منطقه 9 سال 97 را پس از شناسایی به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت رویت اطلاعات کامل به سایت منطقه 9 عملیات انتقال گاز (www.nigc-dist9.ir ) مراجعه نمایند.
1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز ) ساری _ بلوار امیر مازندرانی روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق پستی شماره :911- 48175 تلفن:01133804484
2- موضوع و محل اجرای پروژه: تهیه مواد اولیه و طبخ غذای گرم کارکنان منطقه 9 سال 97  درسطح منطقه 9 عملیات انتقال گاز( استان های گلستان، مازندران و گیلان) 
3- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند اجرای کار:  1,250,000,000 ریال به صورت نقدی یا یکی ازتضامین مذکور در آیین نامه تضمین در معاملات دولتی.
4- برآورد تقریبی مناقصه و مبانی آن: 25,000,000,000  ریال براساس قیمت روز بازار
5- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه: امور پیمان های منطقه 9 عملیات انتقال گاز از تاریخ 97/08/05 الی 97/08/07
6- تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه: تا ساعت 15  مورخ 97/08/22 
7- محل و زمان گشایش پیشنهادات: ساری - بلوار امیر مازندرانی- روبروی بیمارستان امام خمینی- سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه 9 عملیات انتقال گاز - تاریخ گشایش پیشنهادات ساعت 10 صبح روز  97/08/27 می باشد. در صورت تغییر در زمان بازگشایی پاکات، طبق قانون به صورت مکتوب به اطلاع مناقصه گران رسانده خواهد شد.
8- مدت اعتبار پیشنهادات:  3 ماه که برای یک دوره 3 ماهۀ دیگر از طرف کارفرما قابل تمدید است.
9- فرایند مناقصه : یک مرحله ای
10- شرایط شرکت در مناقصه: 
الف) نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد  
ب) ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه طبخ غذا  
ج)  ارائه فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال به حساب جام بانک ملت به شماره 2905500133 به نام منطقه 9 عملیات انتقال گاز.
د) ارائه روزنامه رسمی و  آخرین تغییرات شرکت
تذکر: برنده مناقصه می بایست دارای گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و  قبل از عقد قرارداد به مناقصه گزار تحویل نماید.
شماره مجوز:  1397.3494                                                                          
روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز
جهت اطلاع روزنامه
نوبت اول:1397/07/30                                                            
نوبت دوم:1397/08/01                                                                                         
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما