شنبه 29 دي 1397   01:44:54
اطلاعیه ها
09:521397/2/19 چهارشنبه
فراخوان تجدید مناقصه عمومی/یک مرحله ای /دونوبته

منطقه یک عملیات انتقال گاز در نظر دارد، مناقصه تعمیر و نگهداری پست برق تاسیسات شهید محمدی را، از طریق برگزاری مناقصه عمومی به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید، جهت دریافت همزمان اسناد مناقصه و کاربرگ استعلام ارزیابی کیفی ، همراه با نامه اعلام آمادگی، فیش واریزی بابت خرید اسناد مناقصه و گواهی صلاحیت خواسته شده در بند 1-7 به محل دریافت اسناد مراجعه نمائید.
1- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز ایران - منطقه یک – امیدیه – میانکوه - صندوق پستی 315
2- موضوع مناقصه: تعمیر ونگهداری پست برق تاسیسات شهید محمدی
3- مدت قرارداد:  365 روز  شمسی
4- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 398/138/066  ریال ضمانت نامه بانکی و یا رسید وجه نقدی به شماره حساب سیبا 2174632211009 و در وجه شرکت انتقال گازایران – منطقه یک
تذکر مهم: چک تضمینی بانکی بعنوان ضمانت نامه مزبور محسوب نمی شود.
5- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها: 
5-1- محل دریافت اسناد: امور پیمان ها – منطقه یک عملیات انتقال گاز
5-2- زمان توزیع اسناد مناقصه: توزیع اسناد مناقصه و کاربرگ استعلام ارزیابی کیفی بین مناقصه گران از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه کثیرالانتشار به مدت 5 روز کاری خواهد بود.
5-3- تحویل پیشنهادها: تحویل پیشنهادها دو هفته پس از آخرین روز توزیع اسناد خواهد بود که در دعوتنامه کتبی شرکت در مناقصه تاریخ دقیق اعلام خواهد شد و نیز در مقابل اخذ رسید کتبی از سوی مناقصه گران به دبیرخانه رمز و محرمانه منطقه یک تحویل داده شود.
5-4- گشایش پیشنهادها: زمان گشایش پیشنهادات مالی متعاقباً بصورت مکتوب به شرکت های تأیید صلاحیت شده اعلام خواهد شد.
6- نحوه دریافت اسناد مناقصه و هزینه آن: متقاضیان شرکت در مناقصه جهت دریافت اسناد مناقصه باید مبلغ 150.000 ریال بابت هزینه اسناد به حساب منطقه یک عملیات انتقال گاز واریز و بهمراه رسید وجه واریزی به نشانی قید شده در بند 1-5 مراجعه نمایند.
7- سایر شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه:
7-1- ارائه پایه 5 رشته برق و یا رشته نیرو از استانداری و یا کدتعمیر و نگهداری و یا کد امور تاسیسات  از اداره کار و امور اجتماعی
7-2- ارائه کد اقتصادی، شناسه ملی و صورت های مالی حسابرسی شده (حسب مورد) سال 1396، اصل و کپی تعیین صلاحیت مندرج در بند 1-7، معرفی نامه جهت گرفتن اسناد و نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه بهمراه مهر شرکت.
7-3- با توجه به ماهیت پروژه، حداقل تعداد مناقصه گران براساس قانون برگزاری مناقصات تعیین و تصمیم گیری خواهد شد.
8- اطلاعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور و در سایت منطقه یک عملیات انتقال گاز به نشانی
www.nigc-zone1.ir  می باشد.
9- مناقصه گران محترم می بایست در صورتی که به هر دلیل موفق به شرکت در جلسه توجیهی نشدند با مراجعه به دبیرخانه امور پیمان ها، یک نسخه کپی صورتجلسه را از دبیرخانه دریافت و حتماً اصل صورتجلسه را مهر و امضاء نمایند. عدم همکاری در این زمینه به منزله دریافت و تأیید کلیه تغییرات احتمالی انجام شده در جلسه توجیهی می باشد.
10- گواهی اصالت امضاء صاحبان امضاء شرکت بهمراه اساسنامه و گواهی صلاحیت انجام کار در روز گشایش پاکات مالی تایید صلاحیت مزبور را ارائه نمایند.
11- نظر به اینکه جهت انعقاد قرارداد، داشتن تایید صلاحیت ایمنی صادره از اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی الزامی است لذا پیمانکاران می بایست در روز گشایش پاکات مالی تایید صلاحیت مزبور را ارائه نمایند.
تلفن امور پیمان ها منطقه یک : 06152654511
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما