چهارشنبه 26 تير 1398   17:30:04
اطلاعیه ها
11:361398/4/10 دوشنبه
آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران (شناسایی پیمانکار) مناقصه عمومی یک مرحله ای

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز ایران (منطقه 8 عملیات انتقال گاز) به نشانی تبریز - کیلومتر 15 جاده تبریز - آذرشهر - بعد ازسه راهی پالایشگاه - نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجایی - ساختمان مرکزی منطقه 8 عملیات انتقال گاز، سایت اینترنتی www.nigcdist8.ir
1ـ موضوع و نوع مناقصه: تعمیرات تاسیسات زنجان (حصارکشی – رنگ آمیزی – محوطه سازی) به صورت عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی غیر همزمان.
2 ـ مبلغ برآورد اولیه: 24/400/000/000 ریال .
3 ـ مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: یک میلیارد و دویست و بیست میلیون ریال مطابق بند " الف " ماده "6"  آیین نامه تضمین معاملات دولتی تصویب نامه شماره ی 123402/ت 50659 ها مورخ 1394/9/22 هیأت وزیران، در وجه شرکت انتقال گاز ایران (منطقه 8 عملیات انتقال گاز).
4ـ قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
5ـ نحوه دریافت فرم ها و مدارک ارزیابی کیفی: مناقصه گران دارای مدارک ذیل میتوانند با مراجعه به سایت اینترنتی مذکور یا آدرس مندرج در بند 6 مراجعه و فرم ها و مدارک ارزیابی کیفی را دریافت و در مهلت مقرر تکمیل و ارائه نمایند.
5-1-  نامه اعلام آمادگی با ذکر موضوع مناقصه، شماره تلفن تماس، شماره فکس و آدرس.
5-2- کپی گواهی نامه پایه پنج رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت.
5-3- کپی گواهی تایید صلاحیت معتبرایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت.
5-4- کپی شناسه ملی، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت.
5-5- کپی شماره اقتصادی، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت.
5-6- هزینه فروش اسناد در هنگام توزیع اسناد مناقصه اخذ خواهد گردید.
بدیهی است منطقه هشت عملیات انتقال گاز پس از بررسی اسناد و مدارک ارزیابی کیفی مناقصه گران، نسبت به توزیع اسناد بین مناقصه گرانی که حداقل امتیاز قابل قبول (شصت) با شرط کسب حداقل امتیازات اخذ شده هر ردیف را بدست آورند اقدام خواهد نمود.
6 ـ محل دریافت فرم ها و مدارک ارزیابی کیفی: تبریز- کیلومتر پانزده جاده تبریز ـ آذرشهر ـ بعد از سه راهی پالایشگاه ـ نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجایی ـ ساختمان مرکزی منطقه 8 عملیات انتقال گاز ـ امور پیمان ها ـ طبقه اول - اتاق 204 و یا سایت اینترنتی به نشانی
www.nigcdist8.ir  (شرکت هایی که مدارک را از سایت دریافت میکنند متعهد می باشند قبل و یا حین ارسال اسناد ارزیابی، مدارک بند 5 را به امور پیمان های منطقه تحویل دهند. ضمناً نامه اعلام آمادگی این شرکت ها نیزمی بایست تا مورخ 98/04/17 در دبیرخانه منطقه 8 عملیات انتقال گاز، ثبت گردیده باشد.)
7ـ محل عودت و تحویل فرم ها و مدارک ارزیابی کیفی: تبریز - کیلومترپانزده جاده تبریز ـ آذرشهر ـ بعد از سه راهی پالایشگاه ـ نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجایی ـ ساختمان مرکزی منطقه 8 عملیات انتقال گاز- امور پیمان ها - طبقه اول - اتاق 204
8- آخرین مهلت  اعلام آمادگی و دریافت فرم ها و مدارک ارزیابی کیفی: روز دوشنبه مورخ 98/04/17
9- آخرین مهلت عودت فرم ها و مدارک ارزیابی کیفی: روز دوشنبه مورخ 98/04/31 ساعت 15
10ـ زمان تحویل، عودت اسناد مناقصه و گشایش پاکات پیشنهاد قیمت مناقصه گران حایز شرایط، از طریق دعوت نامه، متعاقباً اعلام خواهد شد.
11ـ جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 31444171-041 و یا دورنگار 31444175-041 تماس حاصل فرمایید.
روابط عمومی منطقه 8 عملیات انتقال گاز
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما