يكشنبه 3 شهريور 1398   20:32:18
اطلاعیه ها
15:401398/3/11 شنبه
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز ایران (منطقه هشت عملیات انتقال گاز)، تبریز ـ کیلومتر پانزده جاده تبریز ـ آذرشهر ـ بعد از سه راهی پالایشگاه ـ نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجایی ـ صندوق پستی 367 ـ 51745   سایت اینترنتی www.nigcdist8.ir
1ـ موضوع و نوع مناقصه: خرید روغن توربین گرید 46   ( MOBIL DTE 846)  
2ـ مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: -/225.000.000 ریال مطابق بند الف ماده 6 آیین نامه تضمین معاملات دولتی (تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 تاریخ 1394/09/22) ضمانت نامه معتبر بانکی شرکت در مناقصه و یا واریز وجه بحساب  4101090571214486 و شماره شبا (040100004101090571214486 IR) نزد بانک مرکزی در وجه شرکت انتقال گاز ایران (منطقه 8 عملیات انتقال گاز)
3ـ نحوه دریافت اسناد مناقصه: مناقصه گران دارای مدارک ذیل میتوانند به آدرس مندرج در بند 4 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت، و در مهلت مقرر تکمیل و ارائه نمایند.
1-3-  نامه اعلام آمادگی با ذکر موضوع  مناقصه، شماره تلفن تماس، شماره فکس و آدرس
2-3- کپی برابر اصل شناسه ملی شرکت مناقصه گر ازمراجع ذیصلاح قانونی ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت برای اشخاص حقوقی، بهمراه کپی برابر اصل کارت ملی برای اشخاص حقیقی. کپی برابر اصل پروانه کسب  برای فروشگاه ها.
3-3- کپی برابر اصل شماره اقتصادی شرکت مناقصه گر ازمراجع ذیصلاح قانونی ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت
4-3- کپی برابر اصل اساسنامه شرکت مناقصه گر ازمراجع ذیصلاح قانونی ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت
5-3- کپی برابر اصل آگهی تاسیس شرکت مناقصه گر ازمراجع ذیصلاح قانونی ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت
6-3- کپی برابر اصل آگهی تغییرات شرکت مناقصه گر ازمراجع ذیصلاح قانونی ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت
7-3- گواهی اصالت  صاحبان امضاء مجاز شرکت مناقصه گر از دفترخانه ثبت یا مراجع قضایی ازمراجع ذیصلاح قانونی ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت
8-3- اصل فیش واریزی به مبلغ دویست هزار ریال به شماره حساب 4101090530233049 با شماره شبا (150100004101090530233049 IR) نزد بانک مرکزی بابت خرید اسناد.
4ـ محل دریافت اسناد مناقصه: تبریز - کیلومتر پانزده جاده تبریز ـ آذرشهر ـ بعد از سه راهی پالایشگاه ـ نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجایی ـ منطقه هشت عملیات انتقال گاز ـ ساختمان تدارکات کالا- طبقه اول ـ اتاق 204
5-محل عودت و تحویل پاکات مناقصه: تبریز - کیلومترپانزده جاده تبریز ـ آذرشهر ـ بعد از سه راهی پالایشگاه ـ نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجایی ـ ساختمان مرکزی منطقه هشت عملیات انتقال گاز- طبقه سوم دفتر کمیسیون مناقصات
6- آخرین مهلت اعلام آمادگی: روز یک شنبه مورخ 98/03/19 ساعت 15
7 ـ آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: روز دوشنبه مورخ 98/03/27 ساعت 15
8 ـ آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه: روز سه شنبه مورخ 98/04/11 ساعت 15
9 ـ زمان گشایش پیشنهادها: روز یکشنبه  مورخ 98/04/16 ساعت 10/00 اتاق 415  کمیسیون مناقصات.
10ـ جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 31444406-041 و یا دورنگار 31444401-041 تماس حاصل فرمایید.
11- کد فراخوان در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات: 3201732
روابط عمومی منطقه 8 عملیات انتقال گاز
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما