چهارشنبه 7 فروردين 1398   05:18:48
اطلاعیه ها
09:401397/1/20 دوشنبه
آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران (شناسایی پیمانکار) مناقصه عمومی یک مرحله ای

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز ایران (منطقه 8 عملیات انتقال گاز) به نشانی تبریز - کیلومتر 15 جاده تبریز - آذرشهر - بعد ازسه راهی پالایشگاه - نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجایی - ساختمان مرکزی منطقه 8 عملیات انتقال گاز، سایت اینترنتی www.nigcdist8.ir
1 ـ موضوع و نوع مناقصه: تجدید مناقصه ارزیابی پوشش و بررسی وضعیت حفاظت کاتدی با دستگاه DCVG/CIPS دیجیتال به طول 597000 متر بصورت یک مرحله ای با ارزیابی کیفی غیر همزمان
2 ـ مبلغ برآورد اولیه: 10/000/000/000 ریال .
3 ـ مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: پانصد میلیون ریال مطابق بند " الف " ماده "6"  آیین نامه تضمین معاملات دولتی تصویب نامه شماره ی 123402/ت 50659 ها مورخ 1394/9/22 هیأت وزیران، دروجه شرکت انتقال گاز ایران (منطقه 8 عملیات انتقال گاز).
4ـ نحوه دریافت فرم ها و مدارک ارزیابی کیفی: مناقصه گران دارای مدارک ذیل میتوانند به آدرس مندرج در بند 5 مراجعه و فرم ها و مدارک ارزیابی کیفی را دریافت و در مهلت مقرر تکمیل و ارائه نمایند.
4-1-  نامه اعلام آمادگی با ذکر موضوع مناقصه، شماره تلفن تماس، شماره فکس و آدرس .
4-2- کپی برابر اصل از مراجع ذیصلاح قانونی گواهی تایید صلاحیت معتبر پایه 5 در زمینه تاسیسات و تجهیزات یا پایه 5 نفت و گاز  از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت .
4-3- کپی برابر اصل از مراجع ذیصلاح قانونی گواهی تایید صلاحیت معتبرایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت.
4-4- کپی برابر اصل از مراجع ذیصلاح قانونی شناسه ملی، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت .
4-5- کپی برابر اصل از مراجع ذیصلاح قانونی شماره اقتصادی، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت .
4-6- هزینه فروش اسناد در هنگام توزیع اسناد مناقصه اخذ خواهد گردید.
*بدیهی است منطقه هشت عملیات انتقال گاز پس از بررسی اسناد و مدارک ارزیابی کیفی مناقصه گران، نسبت به توزیع اسناد بین مناقصه گرانی که حداقل امتیاز قابل قبول را بدست آورند اقدام خواهد نمود.
5 ـ محل دریافت فرمها و مدارک ارزیابی کیفی: تبریز - کیلومتر پانزده جاده تبریز ـ آذرشهر ـ بعد از سه راهی پالایشگاه ـ نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجایی ـ ساختمان مرکزی منطقه 8عملیات انتقال گاز ـ امور پیمانها ـ طبقه اول- اتاق 202 و یا سایت اینترنتی به نشانی
www.nigcdist8.ir  (شرکت هایی که مدارک را از سایت دریافت میکنند متعهد میباشند قبل و یا حین ارسال اسناد ارزیابی، مدارک بند 4 را به امور پیمانهای منطقه تحویل دهند. ضمناً  نامه اعلام آمادگی این شرکت ها نیزمی بایست تا مورخ 97/01/28 در دبیرخانه منطقه 8 عملیات انتقال گازثبت گردیده باشد.)
6ـ محل عودت و تحویل فرمها و مدارک ارزیابی کیفی: تبریز - کیلومترپانزده جاده تبریز ـ آذرشهر ـ بعد از سه راهی پالایشگاه ـ نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجایی ـ ساختمان مرکزی منطقه 8 عملیات انتقال گاز - امور پیمانها- طبقه اول - اتاق202
7ـ آخرین مهلت اعلام آمادگی و دریافت فرم ها و مدارک ارزیابی کیفی: روز سه شنبه مورخ 1397/01/28 ساعت 15
8ـ آخرین مهلت عودت فرم ها و مدارک ارزیابی کیفی: روز سه شنبه مورخ 1397/02/11 ساعت 15
9ـ زمان  تحویل، عودت اسناد مناقصه و گشایش پاکات پیشنهاد قیمت مناقصه گران حایز شرایط، از طریق دعوت نامه، متعاقباً اعلام خواهد شد.
10ـ جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 31444178-041 و یا  دورنگار 31444175-041 تماس حاصل فرمایید.


                                                                                          روابط عمومی منطقه 8 عملیات انتقال گاز
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما