يكشنبه 29 ارديبهشت 1398   11:58:56
اطلاعیه ها
15:211397/9/7 چهارشنبه
آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران (شناسایی پیمانکار) مناقصه عمومی یک مرحله ای

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز ایران (منطقه 8 عملیات انتقال گاز) به نشانی تبریز، کیلومتر 15 جاده تبریز - آذرشهر، بعد از سه راهی پالایشگاه، نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجایی، ساختمان مرکزی منطقه هشت عملیات انتقال گاز، سایت اینترنتی www.nigcdist8.ir
1ـ موضوع و نوع مناقصه: تأمین خدمات پشتیبانی نیروهای عمومی، تخصصی، تنظیفات و باغبانی عملیات خطوط لوله، به صورت عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی، به مدت یکسال شمسی.
2ـ مبلغ برآورد اولیه:  000 000 000 58 ریال
3ـ مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: دو میلیارد و ششصد و شصت میلیون ریال مطابق بند الف ماده 6 آیین نامه تضمین معاملات دولتی (تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 تاریخ 1394/09/22) در وجه شرکت انتقال گاز ایران (منطقه 8 عملیات انتقال گاز).
4ـ نحوه دریافت فرم ها و مدارک ارزیابی کیفی: مناقصه گران دارای مدارک ذیل میتوانند به آدرس مندرج در بند 5 مراجعه و فرم ها و مدارک ارزیابی کیفی را دریافت، و در مهلت مقرر تکمیل و ارائه نمایند.
4-1- نامه اعلام آمادگی با ذکر موضوع مناقصه، شماره تلفن تماس/ شماره فکس، شماره تلفن همراه و آدرس
4-2- کپی گواهی تایید صلاحیت معتبر در زمینه خدمات عمومی و فضای سبز از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت.
4-3- کپی گواهی تایید صلاحیت معتبر ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت.
4-4- کپی شناسه ملی، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت.
4-5- کپی شماره اقتصادی، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت.
4-6- کپی صورت های مالی حسابرسی شده سال 96 یا 95، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شرکت.
4-7- هزینه فروش اسناد در هنگام توزیع اسناد مناقصه اخذ خواهد گردید.
*بدیهی است منطقه هشت عملیات انتقال گاز پس از بررسی اسناد و مدارک ارزیابی کیفی مناقصه گران، نسبت به توزیع اسناد بین مناقصه گرانی که حداقل امتیاز قابل قبول را بدست آوردند اقدام خواهد کرد.
5ـ محل دریافت فرم ها و مدارک ارزیابی کیفی: تبریز، کیلومتر پانزده جاده تبریز ـ آذرشهر، بعد از سه راهی پالایشگاه، نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجایی، ساختمان مرکزی منطقه هشت عملیات انتقال گاز، طبقه اول، اتاق 202، امور پیمان ها و یا سایت ایتنرنتی به نشانی
www.nigcdist8.ir  (شرکت هایی که مدارک را از سایت دریافت می کنند متعهد می باشند نامه اعلام آمادگی خود را حداکثر تا مهلت ذکر شده در بند 7 در دبیرخانه منطقه ثبت نمایند. همچنین قبل و یا حین ارسال اسناد ارزیابی، سایر مدارک ذکر شده در بند 4 را به امور پیمان های منطقه تحویل دهند).
6ـ محل عودت و تحویل فرم ها و مدارک ارزیابی کیفی: تبریز، کیلومتر پانزده جاده تبریز ـ آذرشهر، بعد از سه راهی پالایشگاه، نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجایی، ساختمان مرکزی منطقه هشت عملیات انتقال گاز، طبقه اول، دفتر امور پیمان ها.
7ـ آخرین مهلت دریافت فرم ها و مدارک ارزیابی کیفی: روزچهارشنبه مورخ 1397/09/14
8ـ آخرین مهلت عودت فرم ها و مدارک ارزیابی کیفی: روز چهارشنبه مورخ 1397/09/28
9ـ زمان تحویل، عودت اسناد مناقصه و گشایش پاکات پیشنهاد قیمت مناقصه گران حائز شرایط، از طریق دعوت نامه، متعاقباً اعلام خواهد شد.
10ـ جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 31444179-041 و یا دورنگار 31444175-041 تماس حاصل فرمایید.

                                                                 
روابط عمومی منطقه 8 عملیات انتقال گاز
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما