چهارشنبه 20 آذر 1398   05:24:49
اطلاعیه ها
10:451398/5/14 دوشنبه
آگهی مناقصه و شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران

منطقه دو عملیات انتقال گاز درنظر دارد تامین خدمات پشتیبانی، نگهداری و راهبری تاسیسات تقویت فشار گاز کاشان و ندوشن خود را پس از ارزیابی کیفی به پیمانکاران دارای صلاحیت واگذار نماید، لذا متقاضیانی که واجد شرایط اعلام شده باشند، می توانند درخواست کتبی خود را به همراه مدارک مورد نیاز جهت اعلام آمادگی حداکثر ظرف مدت 5 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم به دفتر امور پیمان های منطقه دو عملیات انتقال گاز ارایه نمایند.
اطلاعات مناقصه: 
1) دستگاه مناقصه گزار:‌ شرکت انتقال گاز ایران - منطقه دو عملیات انتقال گاز
2) مدت اجرای پیمان: یکسال  شمسی
3) مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1.525.000.000ریال 
4) پیمانکار بایستی توانایی ارایه ضمانتنامه های انجام تعهدات و شرکت در فرآیند ارجاع کار (مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت50659 هـ‌. مورخ 94/9/22 هیات محترم وزیران) را دارا باشد.
5) محل دریافت فرم های استعلام ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه: کیلومتر 17 جاده اصفهان – نجف آباد منطقه دو عملیات انتقال گاز – امور پیمان ها - تلفکس: 36281413-031
6) مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 98/5/22 به مدت 3 روز کاری
7) زمان عودت فرم های استعلام ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه: ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 98/6/10
8) زمان گشایش پیشنهادها: 98/6/26
9) محل گشایش پیشنهاد قیمت‌: کیلومتر 17 جاده اصفهان – نجف آباد منطقه دو عملیات انتقال گاز
10) فرایند مناقصه: عمومی - یک مرحله ای – ارزیابی کیفی
11) مدت اعتبار پیشنهادات: حداقل 3 ماه شمسی
12) قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.
(اسناد ارزیابی کیفی و پیشنهاد مالی همزمان توزیع و جمع آوری می گردد)
ضمناً هزینه اسناد مناقصه به عهده برنده خواهد بود.
شرایط و مدارک مورد نیاز متقاضیان
 ارایه گواهینامه معتبر اصل/برابراصل شامل: تایید صلاحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رشته خدمات عمومی  و یا پروانه معتبر از مراجع صلاحیتدار در زمینه خدمات موضوع پیمان
 گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران
 کد اقتصادی
 شناسة ملی
 گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده
 گواهی امضای مجاز و تعهدآور صاحبان امضای بر اساس آگهی آخرین تغییرات معتبر
ضمناً  آگهی فوق در سایت های ذیل نیز قابل مشاهده می باشد.
WWW. SHANA.IR  
WWW. NIGC-NIGTC. IR 
WWW. NIGC-DIST2. IR
http://iets.mporg.ir
روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/05/14  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/15
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما